Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2018;5(3):86-90
Akademisyenlerde Uyku Bozuklukları ve Kaygı: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Nİ Akçay, A Awode, M Sohail, y Baybar, K Alweithi, MM Alilou, M Güran
ODTÜ, Ankara
Amaç: Bu çalışma kaygı ve uyku bozuklukları arasındaki ilişkinin irdelenmesini ve kaygı bozukluğu olanlarda uyku bozukluklarının sıklığının kısıtlı bir çalışma grubu olan akademisyenlerde incelenmesini hedeflemektedir. Gereç ve Yöntem: Kampüsümüzdeki farklı fakültelerden 250 akademisyen %47 erkek ve %53 kadın cinsiyet dağılımı ile çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada (i) demografik bilgiler, (ii) uyku evreleri ve uyku kalitesi taraması, (iii) uyku bozukluklarının ölçeklendirilmesi, ve (iv) kaygı ölçeği olmak üzere 4 bölümden oluşan birleştirilmiş bir anket formu kullanılmıştır. Bulgular: Kadın ve erkek popülasyonda kaygı sırası ile %59 ve %41 olarak belirlenmiştir. Kaygı ölçeği puanlaması ile uyku bozuklukları ölçeği puanlaması arasında pozitif bir ilişki (r=0,168, p<0,05) belirlenmiştir. Uyku kalitesi ölçeği toplam puanları ile kaygı ölçeği toplam puanları negatif ilişkili idi (r=-0,75, p>0,05). Çalışma grubunun %51’inde uykusuzluk problemi olduğu ve uykusuzluğun en sık uyku bozukluğu olduğu, kaygı problemi yaşayanlarda ise kabus görmenin en sık görülen uyku bozukluğu olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Bulgularımız akademisyenlerde uyku bozuklukları ve kaygının birbiri ile bağlantılı olduğuna ve verimin artması için akademisyenlerin daha stressiz bir çalışma ortamında olmaları gerektiğine kanıt oluşturmaktadır.
Sleeping Disorders and Anxiety in Academicians: A Comparative Analysis
Objective: This study aims to examine the relationship between anxiety and sleep disorders and also to investigate the frequency of sleep disorders those with anxiety disorders among academicians who is a limited study group. Materials and Methods: Two hundred and fifty academicians from different faculties across our campus participated in the study with a gender distribution of 47% males and 53% females. The study was conducted by a combined questionnaire which has four sections about (i) demographic information, (ii) sleep stages and sleep quality screening, (iii) scaling of sleep disorders and (iv) scale of anxiety. Results: Anxiety in female and male participants was found to be 59% and 41% respectively. The total score of anxiety scale was positively correlated (r=0.168, p<0.05) with the total score of sleep disorders scale. Total score of anxiety scale was negatively correlated (r=-0.75, p>0.05) with the total score of sleep quality. 51% of study group has insomnia which was found to be the most common sleep disorder whereas nightmare is the most prevalent sleep disorder for people who have anxiety problem. Conclusion: Our findings are evidence that sleep disorders and anxiety in academicians are interrelated and academicians should be in a more stress-free working environment in order to increase efficiency.