Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2018;5(3):81-85
Trigeminal Nevralji Hastalarında Uyku Kalitesinin Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
AT Çebi
Karabük Üniversitesi, Karabük
Amaç: Trigeminal nevralji kronik nöropatik yüz ağrılarının en yaygın nedenlerinden biridir. Trigeminal nevralji hastalarında özellikle depresyon, anksiyete bozukluğu ve uyku bozuklukları gibi psikiyatrik ve psikososyal bozukluklar daha sık görülmektedir fakat trigeminal nevralji ile spesifik psikiyatrik ve psikososyal bozukluklar arasında net bir zamanneden ilişkisi ortaya konulmamıştır. Bizim bu çalışmadaki amacımız, trigeminal nevralji hastaları ile sağlıklı kontrol grubu arasında depresyon ve anksiyete düzeyleri ile uyku kalitesinin karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 32 trigeminal nevralji teşhisi konan hasta (19 kadın, 13 erkek) ve kontrol grubu olarak da 32 sağlıklı gönüllü (17 kadın, 15 erkek), toplamda 64 hasta (36 kadın, 28 erkek) hasta dahil edildi. Değerlendirme ölçekleri olarak Pittsburgh Uyku Kalitesi indeksi, Beck Anksiyete ölçeği, Beck Depresyon envanteri ve sosyo-demografik veri formu kullanılmıştır. Bulgular: Grupların sosyo-demografik değerlendirmelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Trigeminal nevralji hastalarında depresyon ve anksiyete düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamı düzeyde yüksek, uyku kalitesi ise trigeminal nevralji hastalarında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0,001). Sonuç: Trigeminal nevralji, depresif bozukluk, anksiyete bozukluğu ve uyku bozukluğu riskini artırabilir. Trigeminal nevralji hastalarında ağrıya yönelik etkin tedavi depresyon ve anksiyete düzeyini azaltmaya ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca bu hastalarda depresyon ve anksiyete gibi depresif bozuklukların tedaviside hastalığın prognozunu olumu yönde etkileyecektir.
Evaluation of Sleep Quality, Depression and Anxiety Levels in Trigeminal Neuralgia Patients
Objective: Trigeminal neuralgia is one of the most common causes of chronic neuropathic facial pain. Psychiatric and psychosocial disorders such as especially depression, anxiety disorder and sleep disorders are more frequent in patients with trigeminal neuralgia; however, a clear temporal-causal relationship between trigeminal neuralgia with specific psychiatric and psychosocial disorders has not been well established. Our aim in this study is to compare the depression and anxiety levels, and sleep quality among patients with trigeminal neuralgia and healthy control group. Materials and Methods: A total of 64 patients (36 females, 28 males) were enrolled to study which 32 patients (19 females, 13 males) were diagnosed with trigeminal neuralgia and 32 healthy volunteers (17 females, 15 males) as a control group. the Pittsburgh Sleep Quality index, Beck Anxiety scale, Beck Depression inventory and socio-demographic data form were used as assessment scales. Results: There was no statistically significant difference in the sociodemographic assessments of the groups (p>0.05). Depression and anxiety levels in patients with trigeminal neuralgia were found to be statistically significantly higher than the control group, and sleep quality was statistically significantly lower than the control group (p<0.001). Conclusion: Trigeminal neuralgia might increase the risk of depressive disorder, anxiety disorder and sleep disorder. Therefore, an effective treatment of pain will help to reduce the depression and anxiety, and improve the quality of life in trigeminal neuralgia patients. In addition, treatment of depressive disorders such as depression and anxiety in these patients will affect the prognosis of disease in a positive.