Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2018;5(3):67-72
Günlük Solvent Maruziyeti Olan İşçilerde Uyku Apnesi
G Sağcan, A Pıhtılı, Z Bingöl, G Okumuş, E Kıyan
Biruni Universitesi, İstanbul
Amaç: Solvent maruziyeti olan işçilerde uyku apne sıklığını ve maruziyet seviyesi ile uyku apne arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya günlük solvent maruziyeti olan sokak tabelası boya işçileri alındı. Solvent maruziyet seviyesi, Heiskel’in sınıflandırmasına göre kategorize edildi. Nörodavranışsal semptomlar, Questionnaire 16 anketi kullanılarak değerlendirildi. İşçilerin polisomnografik verileri ve Questionnaire 16 anketi skorları sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Bulgular: On altı erkek tabela boyacısı işçi ile kontrol grubu olarak 16 sağlıklı erkek çalışmaya dahil edildi. Tüm işçilerin günlük solvent maruziyeti mevcuttu (maruziyet süresi: 7,9±6,8 yıl). İşçilerde uyku apne sıklığı, kontrol grubuna göre daha yüksekti, ancak istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (sırasıyla; %44, %31, p=0,716). Uyku apnesi olan işçilerin apne-hipopne indeksi uyku apnesi olan kontrol grubuna göre daha yüksekti, ancak istatistiksel olarak anlamlılık saptanmadı (sırasıyla; 25,7±21,03/saat, 14,7±7,86/saat, p=0,169). Solvent maruziyeti olan uyku apne tanılı işçilerin, 2’sinde santral (%28,5), 3’ünde obstrüktif, 2’sinde hızlı göz hareketi ile ilişkili uyku apne saptandı. Uyku apne saptanan işçilerin, solvent maruziyet süresi uyku apne saptanmayanlara göre daha yüksekti (sırasıyla; 12,9±7,0 yıl, 4,2±3,6 yıl, p=0,008). İşçilerin ortalama Questionnaire 16 anketi skoru, kontrol grubundan daha yüksekti (sırasıyla; 4,5±3,24, 2,6±1,6 p=0,047). Questionnaire 16 anket skoru, solvent maruziyet süresi ve polisomnografik parametreler ile korele değildi. Sonuç: Günlük solvent maruziyeti olan işçilerin çoğunda uyku apne saptandı. Uyku apnesi olan işçiler, uyku apnesi olmayan işçilere göre, daha uzun solvent maruziyet süresine sahipti. Bu nedenle, uzun yıllar solvente maruz kalan işçiler uyku apne açısından sorgulanmalıdır.
Sleep Apnea in Organic Solvent Exposed Workers
Objective: To evaluate the frequency of sleep apnea in solvent exposed workers and to find out the relationship between exposure level and sleep apnea. Materials and Methods: The study group included street sign painters who were exposed to solvent daily. Solvent exposure level was categorized according to Heiskel’s classification. Neurobehavioral symptoms were assessed using Questionnaire 16. Polysomnographic data and Questionnaire 16 score of the workers were compared with the healthy controls. Results: Sixteen male street sign painters and 16 healthy male as a controls were included in the study. All workers had daily exposure to solvent (exposure time: 7.9±6.8 years). Sleep apnea frequency in workers was slightly higher than in the controls but there was no statistically significant difference (respectively; 44% vs 31%, p=0.716). Apnea-hypopnea index of the workers with sleep apnea was slightly higher than the controls with sleep apnea, but there was no statistical significance (respectively; 25.7±21.03/hours vs 14.7±7.86/hours, p=0.169). In sleep apnea diagnosed workers who exposed to solvent, two of them had central sleep apnea (28.5%), three of them had obstructive sleep apnea, and two of them had rapid eye movementrelated sleep apnea. Solvent exposure time of workers with sleep apnea was significantly higher than those with no sleep apnea (respectively; 12.9±7.0 vs 4.2±3.6 years p=0.008). The mean Questionnaire 16 score of the workers was higher than the controls (respectively; 4.5±3.24 vs 2.6±1.6, p=0.047). Questionnaire 16 score did not correlate with solvent exposure time and polysomnographic parameters. Conclusion: Most of the workers with daily solvent exposure had sleep apnea. Workers with sleep apnea had significantly higher solvent exposure time than the workers without sleep apnea. Therefore, workers who are exposed to solvent for many years should be questioned for sleep apnea.