Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 8; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi; 2019;8(1):33-42
Uyuşturucu Madde Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Varoluşsal Problemlerinin İncelenmesi
G Şenormancı, Ç Turan, Ö Şenormancı, R Aşkın
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve AraştırmaHastanesi, Bursa
Çalışmamızda bağımlı hastalarla birinci derecede ilgilenen yakınlarında psikiyatrik belirtiler, tükenmişlik, umutsuzluk ve depresyonun kontrol grubuyla karşılaştırılması ve bağımlı yakını grubunda duygu dışavurumu, psikiyatrik belirtiler, tükenmişlik, umutsuzluk, depresyon ve klinik özellikler arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlandı. Örneklem ayaktan ya da yatarak tedavi gören, en az bir yıldır madde bağımlılığı olan hastaların birinci derecede bakımı ile ilgilenen 40 kişi ile yaş, eğitim yılı, cinsiyet ve medeni durum açısından bağımlı yakını grubuna benzer, daha önce psikiyatrik başvurusu olmayan 40 katılımcıdan oluşturuldu. Katılımcılardan çalışmaya katılım ile ilgili yazılı onam alındı ve demografik veri formu, Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) uygulandı. Dışavuran Duygu Durum Ölçeği (DVDÖ) sadece bağımlı yakını grubuna uygulandı. Çalışmamızda BUÖ gelecekle ilgili beklentiler ve toplam puanları kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti. Bağımlı yakını grubunun SCL-90-R somatizasyon, kişiler arası duyarlılık, depresyon, anksiyete ve ek maddeler puanı kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti. Eğitim yılı ile DVDÖ alt ölçek ve toplam puanları arasında pozitif yönde, DVDÖ aşırı ilgi-koruyucu-kollayıcı tutum ile BUÖ toplam arasında pozitif yönde, DVDÖ eleştirel-düşmanca oluşu ile SCL-90-R ek maddeler ve öfke düşmanlık arasında arasındaki negatif yönde anlamlı ilişkiler saptandı. Sonuç olarak; bağımlı yakını olmak tükenmişlik, depresyon, umutsuzluk ve ruhsal hastalık geliştirme riski ile ilişkili bulunmuştur.
Evaluation of Emotional Expression, Psychiatric Symptoms, Burnout, Hopelessness and Depression in Relatives of Substance Dependent Patients
Evaluation of Emotional Expression, Psychiatric Symptoms, Burnout, Hopelessness and Depression in Relatives of Substance Dependent Patients The aim of the study was to compare psychiatric symptoms, burnout, hopelessness and depression between firstdegree caregivers of dependent patients and control groups and to investigate the relation between emotional expression, psychiatric symptoms, burnout, hopelessness, depression, and clinical features in relatives of the dependent group. The sample consisted of 40 participants who were primary caregiving relatives of dependent patients with history of at least one-year dependence and being treated for dependence in in-patient or out-patient clinics and 40 participants with similar age, education year, gender, and marital status with relative group and with no history of psychiatric admission. Written informed consent was provided and demographic data form, Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R), Beck Depression Scale (BDS), Beck Hopelessness Scale (BHS), Maslach Burnout Inventory (MBI) were administered. Expressed Emotion Scale (EES) was only administered in relatives of the dependent group. In the present study, negative expectation score and total score of BHS were significantly higher than the control group in relatives of dependent patients. SCL-90-R somatization, interpersonal sensitivity, depression, anxiety and additional scales scores of the relatives of dependent patients were significantly higher than the control group. There was a positive correlation between the education year and the EES subscales and total scores. There was a positive correlation between the EES overprotective attitudes and total score of BHS. There was a negative correlation between BHS total score and the EES judgmental/hostile attitudes and additional scales. As a result, being relatives of patients with dependence was found to be associated with burnout, depression, hopelessness, and the risk of developing mental illness.