Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 8; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi; 2019;8(1):7-15
Kişilik İnanç Ölçeği Kısa Formunun Türk Toplum Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Y Bilge, Y Bilge
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışma Kişilik İnanç Ölçeği-Kısa Türkçe Formu (KİÖ-KTF)’nun psikometrik özelliklerinin toplum örnekleminde sınanması ve daha önceki Türkçe uyarlama çalışmalarında yer almayan borderline kişilik bozukluğu alt ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliğinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Çalışma 18-66 yaş aralığındaki 362 kadın (%55,7) ve 288 erkekten (%44,3) oluşan toplam 650 kişilik toplum örneklem grubuyla gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubundan 30 kişiye 4 hafta arayla test tekrar test yapılmıştır. Yakınsak geçerlilik için 108 kişiye Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ), 100 kişiye Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) ve 108 kişiye ise Beck Depresyon Envanteri (BDE) uygulanmıştır. Bulgular: Örneklem grubundan elde edilen verilere uygulanan istatistiksel analizler sonucunda KİÖ-KTF alt ölçeklerinin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı değerleri .70-.84 arasındadır ve test tekrar test korelasyonları ise .77-.90 arasında bulunmuştur. KİÖ-KTF’nin bütün alt ölçeklerinin birbiriyle pozitif yönde ve anlamlı düzeyde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yakınsak geçerlilik için uygulanan FOTÖ, BDE, STAI’nın alt ölçekleriyle KİÖ-KTF alt ölçekleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. KİÖ-KTF’nin yapı geçerlilik çalışması için yapılan açımlayıcı faktör analizinde KİÖ-KTF kişilik bozukluğu alt ölçeklerinin öz değeri 1'in üzerinde olan iki faktöre yüklendiği ve total varyansın %70,89’unu açıkladığı tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde ise her bir alt ölçeğin uyum istatistik değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Sonuç: Yapılan analizler sonucunda elde edilen verilere göre KİÖ-KTF’nin güçlü psikometrik kanıtlara sahip olduğu ve toplum örnekleminde kişilik inançlarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu tespit edilmiştir.
A Study on The Validity and Reliability of The Personality Belief Questionnaire-Short Form in Turkish Community Sample
Objective: This study aims to test psychometric properties of The Personality Belief Questionnaire-Short Turkish Form (PBQ-STF) in the community sample and to determine the validity and reliability of the Borderline Personality Disorder subscale, which was not included in the previous Turkish adaptation studies. Method: PBQ-STF was administered to a sample of 650 participants (in the age range of 18-66 years, 362 women (55.7%) and 288 men (44.3%)). Test-retest reliability was applied on a group of 30 person from sample with interval four weeks. For testing convergent validity, Beck Depression Inventory (n=108), State-Trait Anxiety Inventory (n=100) and Dysfunctional Attitude Scale (n=108) were also employed. Results: Cronbach’s alpha values varied between .70-.84. Test-retest reliabilities were .77-.90. PBQ-SF’s all subscales were correlated each other positively. In the exploratory factor analysis (EFA), PBQ-STF subscales revealed two factors explained 70,89% of the total variance. In the confirmatory factor analysis (CFA), it was seen adaptive statistical values of scale were at acceptable/agreeable level. Conclusion: According to the results obtained from the analyzes made, it was determined that PBQ-STF has strong psychometric evidence and is a reliable and valid scale that can be used in evaluating personality beliefs.