Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(1):100-111
Okul Öncesi Dönem Çocuklarla Bibliyoterapi: Bir Uygulama Örneği
E Akgün, GK Benli
Ankara Üniversitesi, Ankara
Bibliyoterapi, insanların okudukları yazılı kaynakların davranış ve tutumlarını etkilemesi, bunların etkisi ile şekillenmesi ya da değişmesine dayanmaktadır. Bibliyoterapinin kullanım amacı kitaplar aracılığı ile bireyin kendisini tanıyıp iç görü kazanabilmesine, problemleri ile baş etmesine yardımcı olabilmektir. Bibliyoterapi “klinik” ve “gelişimsel bibliyoterapi” olarak iki sınıfa ayrılabilir. Klinik bibliyoterapi, ruh sağlığı uzmanları tarafından problem durumlarında kullanılır. Gelişimsel bibliyoterapi de normal gelişim sürecinde karşılaşılabilen günlük yaşama ait sorunları önleme ya da bu sorunlarla etkili bir şekilde baş edebilmek amacıyla uzmanlar ya da eğitimciler tarafından kullanılır. Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocukları ile bibliyoterapi kullanımının kuramsal olarak değerlendirilmesi ve örneklendirilmesidir.
Bibliotherapy with Preschool Children: A Case Study
Bibliotherapy is based on influencing the behavior and attitudes of written sources that people read, shaping or changing by their effects. Bibliotherapy can be used to help individuals cope with people’s problems by gaining inside themselves through books. Bibliotherapy can be divided into two classes as “clinical” and “developmental bibliotherapy”. Clinical bibliotherapy is used by mental health professionals in problem situations. Developmental bibliotherapy is also used by specialists or trainers to prevent or address daily life problems that may be encountered during normal development. The aim of this study is to theoretically evaluate and exemplify the use of bibliotherapy with preschool children.