Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(1):55-64
Ruhsal Hastalıktan İyileşmeye Kültürel Etki
MO Çam, M Uğuryol
Ege Üniversitesi, İzmir
Bireylerin simge, anlam ve değer dünyasını oluşturan yapı kültür olarak tanımlanmaktadır. Duygu, düşünce ve davranışlar bireylerin yaşadıkları kültür ile şekillenir ve bu davranış örüntüleri yaşanılan sosyal ağ içinde anlam kazanır. Bu davranış örüntülerinin bir kısmı toplum tarafından kabul edilirken bir kısmı da toplumdan dışlanır. Toplum tarafından kabul edilen durumlar dışındaki davranışlar, ruhsal bozukluk belirtilerinin dışa vurumunda kendini gösterir. Kültürel yapı hem ruhsal bozukluk belirtileri zemininde ele alınırken, hem de bireylerin ruhsal bozukluk belirtileri ile yaşama, hastalıkla baş etme, yaşamın kontrolünü tekrar eline alma ve yaşamdan anlam bulma olarak tanımlanan iyileşme sürecinde de etkisini göstermektedir. Bu doğrultuda ruhsal hastalığı olan bir bireye yaklaşımda, bireyin kültürel alt yapısını göz önünde bulundurmanın, iyileşme sürecinde de kültürün olumlu etkilerini bakıma dahil etme açısından etkili olacağı düşünülmektedir. Bu amaçla yazılan derlemede, ruhsal hastalık belirtilerinin ve ruhsal bozukluktan iyileşmeye giden yolda kültürün etkileri gözden geçirilecektir.
From Mental Disorder to Recovery: Cultural Effect
The structure that composes individuals' attribute, meaning and value is defined as culture. Emotions, thoughts and behaviors are shaped by the culture in which the individual lives, and these behavioral patterns become meaningful in the social network in which they are experienced. While some of these patterns of behavior are accepted by society, some are excluded from society. Behaviours other than those accepted by the society manifest themselves in the expression of symptoms of mental disorder. While the cultural structure is addressed both on the basis of the mental disorder statement, and shows the effects of the individual in there recovery process defined as living with mental disorder statements, coping with disorder, regaining control of life and finding meaning from life. In this respect, it is thought that considering an individual's cultural background of an individual with a mental disorder and taking care of the positive effects of the culture during the recovery process would have significant contribution. There view written with this purpose will examine the effects of culture on symptoms of mental disorder and the way to recovery from mental disorder.