Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 31; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2018;31(4):347-355
Liselerde akran zorbalığı sıklığı ve ortaöğretim giriş sınavı puanları ile ilişkisi
ST Hesapcioglu, MK Tural
Ankara Yildirim Beyazit Universitesi, Ankara
Amaç: Bu araştırmanın amacı, lise öğrencileri arasında zorbalık sıklığının, zorbalık döngüsüne girmenin lise giriş sınavı puanı ile ilişkisinin incelenmesi ve liselerdeki akran zorbalığının risk faktörlerinin belirlenmesidir. Yöntem: Bir ildeki liseler öğrenci kabul ettikleri puanlara (ülke çapında yapılan sınav puanına) göre gruplandırıldı, her gruptan basit rastgele örnekleme yöntemi ile okullar ve sınıflar seçildi. Akran Zorbalığı Anketi verilen 1,375 öğrencinin verileri analiz edildi. Bulgular: Zorba olma, kurban olma ve zorbalık döngüsüne girme sıklıkları sırasıyla %30.5, %27.9 ve %42.0 olarak belirlendi. Okul grupları ile zorbalık döngüsüne girme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı. Zorbalık döngüsüne girmenin risk faktörleri, düşük puanla öğrenci kabul eden okulun öğrencisi olmak, erkek olmak, lisenin daha alt sınıflarının öğrencisi olmak ve kız/erkek oranı daha düşük olan sınıflarda öğrenci olmak olarak belirlendi. Tartışma: Bu araştırmanın sonuçları, daha düşük puanla öğrenci kabul eden okulların öğrencilerinin daha fazla zorbalık döngüsüne girdikleri hipotezimizi desteklemektedir. Bu sonuç, zorbalığa yönelik müdahalelerin hedeflerinin belirlenmesinde ilgili profesyonellere yol gösterici olacaktır.
Prevalence of peer bullying in secondary education and its relation with high school entrance scores
Objective: In this study, our aims are to investigate the prevalence of bullying and the relationship between high school entrance exam scores and the bullying cycle and to examine the risk factors of peer bullying in high schools. Method: High schools in one province were divided into three groups based on the entrance scores of their students (from a nationwide exam), and from each group, schools and classes were selected using simple random sampling. The data analyzed were obtained by administration of the Peer Bullying Questionnaire to 1,375 selected students. Results: The prevalence of bullying, victimization, and students’ participation in the bullying cycle were found to be 30.5%, 27.9%, and 42.0%, respectively. A statistically significant relationship between the bullying cycle status and school groups was observed. The risk factors of entering into the bullying cycle were identified as being a student of a school with a low entrance score, being male, being a student in lower grade levels, and being a student in a class with a low female-over-male ratio. Conclusion: The results of this study support the hypothesis that students in schools requiring a lower entrance score are more likely to be in the bullying cycle. This result may be useful in targeting bullying interventions more effectively.