Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 20; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2019;20(1):47-53
Obsesif kompulsif bozuklukta seçici dikkat, bilişsel esneklik, yanıt inhibisyonu ve zihin kuramı işlevleri arasındaki ilişki
AE Altınöz, F Köşger, A Eşsizoğlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Eskişehir
Amaç: Bu çalışmanın amacı obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarında yürütücü işlevlerden seçici dikkat, yanıt inhibisyonu ve bilişsel esneklik ile sosyal-bilişsel ve sosyal-algısal zihin kuramı (ZK) işlevleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: OKB’li 48 hastaya ve kontrol grubunu oluşturan 39 sağlıklı bireye Demografik Bilgi Formu, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET), Stroop Testi, Gözler Testi, İmayı Anlama Testi uygulandı. OKB grubunda semptomların değerlendirilmesi amacıyla Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Gruplar arasında seçici dikkat ve yanıt inhibisyonu açısından fark saptanmazken, bilişsel esneklik açısından OKB grubunun daha kötü performans gösterdiği saptanmıştır. Gruplar ZK testleri açısından karşılaştırıldığında, OKB grubunun, Gözler Testinden kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha düşük puan aldığı saptandı. OKB grubunda ZK testleri ile diğer sürekli sayısal değişkenler arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Kontrol grubunda ise İmayı Anlama Testi puanı ile Stroop 5 süre arasında orta derecede anlamlı negatif korelasyon saptandı. Sonuç: Çalışmamız bildiğimiz kadarıyla sosyal-algısal ZK işlevlerinde bozulmanın OKB’ye özgü olabileceğini ve bu durumun bilişsel işlevlerdeki bozulmadan bağımsız olduğunu gösteren literatürdeki ikinci çalışmadır. Bu konuda daha geniş örneklemlerle yapılacak çalışmalara gerek vardır.
Relationship between selective attention, cognitive flexibility, response inhibition and theory of mind functions in obsessive-compulsive disorder
Objective: The aim of this study is to examine the relationship between executive functions such as selective attention, response inhibition and cognitive flexibility and social-cognitive and social-perceptual theory of mind (ToM) functions in obsessive-compulsive disorder (OCD) patients. Methods: The Demographic Information Form, Beck Anxiety Scale, Beck Depression Scale, Wisconsin Card Sorting Test (WCST), Stroop Test, Eyes Test, Hinting Test were applied to 48 patients with OCD diagnosis and 39 healthy subjects. The Yale Brown Obsessive Compulsive Scale was administered to the OCD group. Results: While there was no difference in selective attention and response inhibition between the groups, it was found that the OCD group performed poorly in terms of cognitive flexibility. Compared to groups ToM tests, The OCD group was found to score significantly lower than the control group in the Eyes Test. In the OCD group, there was no significant correlation between ToM tests and other continuous numerical variables. In the control group, there was a moderate negative correlation between the Hinting Test score and Stroop 5 duration. Conclusion: To our knowledge, our study is the second study in the literature to show that impairment in social-perceptual ToM functions that may be specific to OCD and that this condition is independent of impairment in cognitive functions. Further studies with greater samples are needed.