Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 3; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Spiritual Psychology and Counseling; 2018;3(2):223-225
Evlilik Doyumu ve Yaşam Doyumu: Maneviyatın Aracılık Etkisi
F Kasapoğlu, A Yabanigül
İnönü University, Malatya
Bu araştırmada, eşlerin evliliklerinden aldıkları doyum ile yaşam doyumları arasındaki ilişkide maneviyatın aracı rolünü incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi olan ilişkisel desen benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinde ikamet eden 525’i kadın ve 61’i erkek olmak üzere 586 evli birey oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Evlilik Yaşam Ölçeği”, “Yaşam Doyumu Ölçeği”, “Manevi Yönelim Ölçeği” ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada, betimsel istatistikler, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonucuna göre, evlilik doyumunun yaşam doyumunu ve maneviyatı yordadığı; maneviyatın yaşam doyumunu yordadığı ve evlilik doyumu ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide maneviyatın kısmi aracı rol üstlendiği saptanmıştır. Diğer bir deyişle, evlilik doyumunun hem doğrudan hem de maneviyat aracılığıyla yaşam doyumu üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bulgular ilgili alan yazın çerçevesinde tartışılmıştır.
Marital Satisfaction and Life Satisfaction: The Mediating Effect of Spirituality
The present study aims to investigate the mediating role of spirituality in the relationship between couples’ marital satisfaction and life satisfaction. The study was conducted following the relational design, one of the quantitative research methods. The study group included 586 married individuals residing in Istanbul, Turkey, of whom 525 were female and 61 were male. Three scales, the Married Life Scale the Life Satisfaction Scale, and the “Spiritual Orientation Scale, were used together with a demographic information form to collect data for the study. Moreover, descriptive statistics, correlation, and regression analyzes were conducted over the course of the study. The analysis findings demonstrated that marital satisfaction predicted life satisfaction and spirituality, that spirituality predicted life satisfaction, and that spirituality played a partial mediating role in the relation between marital satisfaction and life satisfaction. In other words, it was determined that marital satisfaction had both a direct and, via spirituality, a indirect impact on life satisfaction. The findings are discussed in light of the literature.