Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 3; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Spiritual Psychology and Counseling; 2018;3(2):223-225
İtikafın Durumluk-Sürekli Kaygı, İçsel Dindarlık ve Öznel İyi Oluş üzerindeki Etkileri
AC Karakaş, HH Eker
Karabük Üniversitesi, Karabük
Itikaf (camide yapılan bir tür inziva) Ramazan ayında oruç ayı boyunca derin bir açlıkla sürdürülen bir ibadet biçimidir. Açlığın insanlar üzerinde olumlu bir psikolojik etkisi vardır. Bu çalışmanın amacı, itikafın maneviyat ve ruh sağlığı üzerindeki etkisini, öfke kontrolü ve öznel iyi oluş üzerine olan etkilerini inceleyerek araştırmaktır. Bu deneysel araştırma, itikaf ibadetlerini yapan sağlıklı yetişkinlerde, itikaf sürecinin sürekli öfke, içsel dindarlık ve öznel iyi oluş düzeyleri üzerindeki etkilerini incelemektir. İtikaftan önce ve sonra alınan Durumluk-Sürekli Öfke Dışavurumu Envanteri ve Öznel İyi Olma Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken (p <0.05), İçsel Dindarlık Ölçeğinden alınan itikaf öncesi ve sonrası puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> 0.05). İtikafın sonunda öfke puanlarının azaldığı, öfke kontrol puanlarının arttığı gözlenmiştir. Öznel İyi Oluş Envanteri ve Durumluk-Sürekli Öfke Dışavurumu Envanteri son testlerinde, oruç süresi açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Itikaf’ın yoğun bir ibadet programı olması nedeniyle olumlu psikolojik etkileri olduğu değerlendirilmektedir.
The Effects of Itikaf on State-Trait Anger, Intrinsic Religiousness, and Subjective Well-Being
Itikaf (seclusion in a mosque) is prayer maintained with deep hunger during Ramadan, the month of fasting. Hunger has a positive psychological impact on people. The purpose of this study is to investigate the effect of itikaf on spirituality and mental health by examining its effects on anger control and subjective well-being. This experimenal study investigates the effects and changes on trait anger, intrinsic religiousness, and subjective well-being during the period of itikaf on healthy adults practicing itikaf worship. While a statistically significant difference exists between the State-Trait Anger Expression Inventory and Subjective Well-Being Inventory scores collected before and after the itikaf (p < 0.05), no statistically significant difference has been found for the scores from the Intrinsic Religiousness Scale before and after the itikaf (p > 0.05). At the end of itikaf, anger-control scores were observed to increase as anger scores decreased. A significant difference has been observed in the Subjective Well-Being Inventory and State-Trait Anger Expression Inventory posttests in terms of the duration of the fast. Itikaf has been found to have positive psychological effects due to being an intensive worship program.