Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 3; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Spiritual Psychology and Counseling; 2018;3(2):223-225
Manevi Yönelimli Psikoloji ve Danışma Bağlamında İbn Atâullah el-İskenderî ve el-Hikemü’l-Atâiyye
S Kardaş
Muş Alparslan University, Muş
İbn Ataullah el-İskenderi, el-Hikemü’l-Atâiyye adlı eseriyle tanınan Şazelî sûfîdir. Döneminde kitleleri derinden etkileyen tesirli hitabet tarzı, vaaz ve sohbetleriyle tanınan İbn Atâullah’ın bu özellikleri başta el-Hikemü’l-’Atâiyye olmak üzere bütün eserlerine de yansımıştır. Bununla birlikte eserlerinde tasavvufun en derin konularına dair bilgiler bulmak mümkündür. Riya ve şöhretten uzak ibadet ve taat, tevekkül, teslimiyet, recâ ve ümit gibi tasavvufî düşüncenin temel kavramlarını eserlerinde ele almıştır. Bu çalışmada İskenderi’nin hayatı, eserleri, tasavvuf anlayışı, düşünce dünyasına katkısı ve eserlerinde özellikle ele aldığı riya ve şöhretten uzak ibadet ve taat, tevekkül, teslimiyet, recâ ve ümit gibi kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte İskenderi ve özellikle el-Hikemü’l-Atâiyye adlı eserinin psikoloji ve psikolojik danışma bağlamı ile manevi yönelimli psikoloji ve psikolojik danışma özelinde bir kaynak olarak ele alınabilme ihtimali üzerinde durulmuştur
Ibn Ata Allah al-Iskandari and al-Hikam al-‘Ata’iyya in the Context of Spiritually-Oriented Psychology and Counseling
Ibn Ata Allah al-Iskandari was a Shadhili Sufi known for his work, al-Hikam al-‘Ata’iyya. Ibn Ata Allah, known for his influential oratorical style, sermons, and conversations, which deeply impacted the masses during his time, reflected these qualities in all his works, especially al-Hikam al-‘Ata’iyya. Along with this, finding information on the deepest topics of mysticism is possible in his works. His works address the basic concepts of mystical thinking, such as worship and obedience removed from hypocrisy and fame, resignation, surrender, limits, and hope. This study attempts to explain al-Iskandari’s life, works, mystical understanding, contribution to the world of thought, and concepts specifically addressed in his works, like worship and obedience apart from fame and hypocrisy, trust in God, surrender, limits, and hope. Together with this, the study focuses on the prospect of being able to address al-Iskandari and his work, al-Hikam al-‘Ata’iyya, in particular as a resource particular to spiritually-oriented psychology and psychological counseling through the context of psychology and psychological counseling.