Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 6; Sayı: 12>> Özet
TAM METİN
Nesne Psikoloji Dergisi; 2018;6(12):144-173
Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği Ergen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
E Esen, B Öztürk, DM Siyez
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
Bu çalışmanın amacı, Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinin (TCAÖ) ergenlerde geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktadır. Çalışmanın bir diğer amacı ise lise öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısının cinsiyet, okul türü, ailenin aylık ortalama geliri, annenin çalışma durumu ve ebeveynlerin eğitim durumu değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Çalışmaya 823 lise öğrencisi (451 kadın, 372 erkek) katılmıştır. Test-tekrar test çalışması ise 823 öğrenciden 118’i ile yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda orijinal ölçekten farklı olarak iki faktörlü bir model ortaya çıkmıştır. İki faktörlü hipotetik modele ilişkin uyum iyiliği indeksleri, χ2=500.15, p>.01, df=168, χ2 /df=2.97, GFI=.92, AGFI=.90, CFI=.91, RMSEA=0.06, SRMR= .05 olarak bulunmuştur. Ölçek maddeleri için üst %27 ve alt %27’lik grupların puan ortalamaları arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Cronbach alfa katsayısı eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısı boyutu için .80 ve geleneksel toplumsal cinsiyet algısı boyutu için .86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin iki hafta arayla 118 lise öğrencisine uygulanmasıyla elde edilen test-tekrar test güvenirlik katsayısı eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısı boyutunda .73 ve geleneksel toplumsal cinsiyet algısı boyutunda .80 olarak hesaplamıştır. Bu sonuçlara göre TCAÖ’ nün ergen formunun yeterli düzeyde geçerlilik ve güvenilirlik değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Lise öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısı cinsiyet, okul türü, ailenin aylık ortalama geliri, annenin çalışma durumu ve ebeveynlerin eğitim durumu değişkenlerine göre farklılaşmaktadır.
The Validity and Reliability of Gender Perception Scale Adolescent Form
The main purpose of this study was to investigate the reliability and the validity of the Gender Perception Scale (GPS) for adolescents. Another purpose was to investigate whether the gender perception of high school students differs in terms of certain sociodemographic variables (sex, school type, monthly family income, the employment status of the mother and parents’ education levels) The scale was administered to a total of 823 adolescents (451 girls, 372 boys) and the test-retest reliability analysis was carried out among 118 of the 823 adolescents. Confirmatory Factor Analysis (CFA) verified a two-factor model which is different from the original scale. Resulting factors were traditional gender perception and equalitarian gender perception. The Goodness of fit indices of the two-factor hypothetic model was found to be as follows: ?2=500.15, df=168, ?2 /df=2.97, GFI=.92, AGFI=.90, CFI=.91, RMSEA=0.06, SRMR= .05. Also, we found that the differences between the average scores of the groups within the upper and lower 27% of the scale were statistically significant. The internal consistency coefficients were sufficient for each subscale (ranging from .80 to .86) and the total scale (a= .89). In addition, the test-retest reliability coefficients for equalitarian gender perception subscale (.73), and traditional gender perception subscale (.80) were determined to be within the acceptable limits. As a result, the GPS was found to be valid and reliable and its psychometric characteristics were acceptable. In addition, both equalitarian and traditional gender perception subscale scores were significantly different in terms of sex, school type, monthly family income, the employment status of the mother and parents’ education levels.