Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 5>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2018;19(5):459-465
İranlı kadınlarda İntihar düşüncesi, evlilik uyuşmazlığı ve etkili ilişkilerde azalma
M Khezeli, SMM Hazavehei, S Ariapooran, A Ahmadi, A Soltanian, F Rezapur-Shahkolai
Hamadan University, Iran
Giriş: Aile içi çatışmalar gibi kişilerarası çatışmalar, kendine zarar verme ve intihar için en sık bildirilen nedenler arasındadır. Bu çalışma, intihar düşüncesini, evlilik uyumsuzluğunu araştırmayı ve İranlı kadınlar arasındaki etkili ilişkileri azaltmayı amaçlamıştır. Yöntemler: Bu kesitsel çalışma, 2017'nin 18-59 yaşlarındaki Gilan-e Gharb County'den 18-59 yaşlarındaki 923 evli kadının katılımıyla yürütülmüştür. Veri toplama aracı, katılımcıların demografik değişkenleri ile ilgili soruları içeren dört bölümlük bir ankettir. İntihar Düşüncesi Ölçeği, Eşlerde Etkili İlişkilerin Azaltılması Anketi ve evlilik uyuşmazlığı ile ilgili sorular. Veriler, SPSS 19 yazılımı ile Bağımsız T testi ve% 95 güven düzeyinde Chi kare kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 37.28 ± 9.58 yıldı. 923 katılımcıdan 345'i (% 37.4) bir dereceye kadar intihar düşüncesi. Tüm katılımcılarda intihar düşüncesinin ortalama puanı 5.84 ± 7.55 iken 345 intihar düşünüründe 15.1 ± 3.4 idi. İntihar düşüncesi olan kadınların, intihar düşüncesi olmayan kadınlarla karşılaştırıldığında, Etkili İlişkiler Düzeyindeki Düşüş puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca eş ile çatışma, eş ile fiziksel çatışma ve boşanma için resmi başvuru da dahil olmak üzere evlilik uyuşmazlığının üç maddesi intihar düşüncesinde önemli ölçüde daha yüksekti. Sonuç: Bu çalışma, intihar düşüncesinin ve etkili ilişkilerin azaltılmasının, çalışılan kadınlar arasında yüksek ve dikkate değer olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca bu çalışma, intihar düşüncesindeki etkili ilişkilerin ve evlilik uyuşmazlığının azaltılmasının intihar düşüncesi olmayan kadınlardan daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, evlilik çatışmasını çözmek için uyarlanmış intihar önleme programlarının tasarlanması ve sunulmasına odaklanılması için daha fazla çalışmanın yapılması önerilmektedir.
Suicidal ideation, marital discord, and decrease effective relationsamong women from Iran
Introduction: Interpersonal conflicts, such as marital conflicts are among the most commonly reported reasons for self-harm and suicide. This study aimed to investigating suicidal ideation, marital discord, and decrease effective relations among women from Iran. Methods: This cross-sectional study was conducted with participation of 923 married women aged 18 to 59 years from Gilan-e Gharb County, the west part of Iran in 2017. Data gathering tool was a four-part questionnaire included questions about participant's demographic variables, Beck Scale for Suicidal Ideation, questionnaire of Decrease Effective Relations in spouses, and questions about marital discord. Data were analyzed with SPSS 19 software, using Independent T-test, and Chi square at a 95% confidence level. Results: The subjects’ mean age was 37.28±9.58 years. Out of 923 participants, 345 women (37.4%) had some degree of suicidal ideation. The mean score of suicidal ideation in all of participants was 5.84±7.55 while in 345 suicide ideators was 15.1±3.4. Women with suicidal ideation had higher mean score of Decrease Effective Relations compared to women without suicidal ideation. Also three items of marital discord including conflict with spouse, physical conflict with the spouse and official application for divorce were higher in suicidal ideators significantly. Conclusion: The present study concluded that suicidal ideation and decrease effective relations were high and notable among understudied women. In addition, this study showed that decrease effective relations and marital discord in suicidal ideators are higher than the women without suicidal ideation. Therefore, the further studies are recommended to focus on designing and delivering suicide prevention programs tailored to resolve marital conflict.