Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 5>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2018;19(5):451-458
İki uçlu bozukluk-I ve şizofreni hastalarınınbakım verenlerinin yük düzeylerinin karşılaştırılması
N Hancı, A Sarandöl, S Eker, C Akkaya
Uludağ Üniversitesi,Bursa
Amaç: Bu çalışmanın amacı, iki uçlu bozukluk-I (İUB-I) ve şizofreni hastalarının bakım verenlerinin yük düzeyinin karşılaştırarak sosyodemografik değişkenler ve hastalık özellikleriyle ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Yöntem: Bu çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran 62 şizofreni, 62 İUBI hastası ve bakım verenleri alınmıştır. Şizofreni hastalarına Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği, İUB-I hastalarına Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Young Mani Derecelendirme Ölçeği; iki hasta grubuna da Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Veri Formu, İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi Ölçeği uygulanmıştır. Bakım verenlere HAM-D ve Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HAM-A), Zarit Bakım Veren Yük Ölçeği (ZBYÖ), Sosyodemografik Özellikler Veri Formu uygulanmıştır. Bulgular: Şizofreni hastalarının bakım verenlerinin ZBYÖ puanları, İUB-I hastalarının bakım verenlerinin ZBYÖ puanlarından anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Her iki grupta bakım verenlerin HAM-D ve HAM-A puanlarıyla, ZBYÖ puanları arasında kuvvetli pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Şizofreni hastalarının bakım verenlerinin hastalık sürecinden daha fazla etkilendiği ve bakım verenlerin ruhsal desteğe gereksinmelerinin olduğu görülmüştür.
Comparison of the burdens of caregivers of patientwith bipolar disorder-I and schizophrenia patient
Objective: This study aimed to compare the burden of caregivers of patients with bipolar disorder and schizophrenia, and its relationship with sociodemographic variables of the subjects and clinical features of the disorders. Methods: Sixty-two schizophrenia and 62 bipolar affective disorder-I patients with their caregivers who consulted Uludag University Medical Faculty outpatient clinic of Department of Psychiatry were enrolled to the study. Patients with schizophrenia were assessed on Positive and Negative Syndrome Scale, patients with bipolar affective disorder-I were assessed on Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) and Young Mania Rating Scale. Global Assessment of Functioning (GAF) Scale, sociodemographic and Clinical Characteristics Data Form were applied to each patient. Caregivers of the patients were assessed on HDRS, Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), Zarit Caregiver Burden Scale (ZCBS) and Socio-demographic Characteristics Data Form. Results: It is found that the scores of ZCBS for schizophrenia patients’ caregivers were significantly higher than those bipolar affective disorder patients’ caregivers. Scores of HDRS and HARS were significantly correlated with the score of ZCBS in both caregiver groups. Conclusion: Caregivers of schizophrenia patients are more likely to be affected negatively than those of bipolar affective disorder patients, therefore psychological support should be considered for caregivers.