Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 9; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi; 2018;9(2):69-79
Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde uygulanan rehabilitasyon programlarına katılan ve katılmayan şizofreni hastalarının bazı sosyodemografik ve hastalıkla ilişkili özellikleri ile tedaviye uyumları ve öz-yeterlilikleri açısından tanımlanması
G Üstün, L Küçük, S Buzlu
Amasya Üniversitesi, Amasya
Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)’nde uygulanan rehabilitasyon programlarına katılan ve katılmayan şizofreni hastalarının bazı sosyodemografik ve hastalıkla ilişkili özellikleri ile tedaviye uyumları ve öz yeterliliklerini tanımlamaktır. Gereç ve Yöntem: Karşılaştırmalı-tanımlayıcı nitelikte planlanan bu çalışma Ocak-Mart 2016 tarihleri arasında Amasya’da bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde yapıldı. Araştırmanın örneklemini, şizofreni tanısı ile takip edilen, rehabilitasyon programlarına düzenli olarak katılan 32 ve rehabilitasyon programlarına katılmayan 32 olmak üzere toplam 64 hasta oluşturdu. Her iki grubun özellikleri de yaş, cinsiyet, hastalığın başlama yaşı ve hastalığın süresi bakımından benzerdi. Kişisel bilgi formu, Morisky Uyum Ölçeği ve Öz Etkililik-Yeterlilik Ölçeği kullanılarak elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Rehabilitasyon programlarına katılan hastaların %71.9’u 6 aydan uzun süredir programlara katılmaktadır. Programlara katılan hastaların %50’si, katılmayan hastaların %25’i tedaviye uyumludur. Gruplar arasında ilaç uyum düzeyleri açısından anlamlı bir fark olmamakla birlikte rehabilitasyon programlarına katılan şizofreni hastalarının ilaç uyumlarının daha yüksek olduğu belirlendi. Kadın hastaların erkek hastalara göre, bekar olanların da evli olanlara göre tedaviye daha uyumlu oldukları saptandı. Programlara katılan hasta grubunun öz yeterlilik ölçek puan ortalaması 61.28±12.09, katılmayan grubunun ise 62.82±11.16 olarak bulundu. İki grup arasında öz yeterlilik ölçek puanları açısından anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç: Araştırmada rehabilitasyon programına katılan şizofreni hastalarının tedaviye uyumları, rehabilitasyon programlarına katılmayanlara göre daha yüksek bulundu. Bu bağlamda hastaların rehabilitasyon programlarına katılması için desteklenmesi önerilmektedir
Identifying the schizophrenia patients attending the rehabilitation program conducted in Community Mental Health Centers in terms of some demographic variables,characteristics related to the ailment, adaptation to the treatment and self-efficacies
Objectives: The aim of this study is to identify the schizophrenia patients attending the rehabilitation programs conducted in community mental health centers, in terms of demographic variables, characteristics related to the ailment, adaptation to the treatment and self-efficacies. Methods: The present study, which was planned as a comparative-descriptive study, was conducted at the Community Mental Health Center in Amasya from January through March 2016. The group of this study was comprised of 64 patients, diagnosed with schizophrenia, half of whom would regularly participate in the rehabilitation program. The characteristics of both groups of schizophrenia patients were similar in terms of age, gender, age at the onset of the disease and duration of disease. Data obtained by personal information form, Morisky Adherence Scale, and Self-Efficacy Scale, was analyzed using the SPSS 20.0 software package. Results: 71.9% of patients having attended the rehabilitation programs had been participating in the programs for longer than 6 months. 50% of the patients who had attended the programs and 25% of the patients who had not attended any program were consistent with the treatment. Although there were no significant differences between groups in terms of the level of medication adherence, schizophrenia patients participating in the rehabilitation program displayed higher levels of medication adherence. Female and single patients were more adaptable than male and married patients to treatment, respectively. The scale of self-efficacy mean score was found as 61.28±12.09 for the group having attended the programs, and 62.82±11.16 for those not having attended. There was no significant difference in self-efficacy scores between the two groups. Conclusion: In this study, schizophrenia patients having attended rehabilitation programs display a higher adaptation to treatment than those not having attended. In this regard, it was recommended that patients should be encouraged to participate to rehabilitation programs