Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikoloji Dergisi; 2018;2(2):99-106
Kişilerarası nörobiyoloji perspektifinden bağlanma, kaygı ve korku
D Eldoğan, E Cengiz, E Erkan, D Kaya, B Toroslu, Ç Ünal
Başkent Üniversitesi, Ankara
Kişilerarası nörobiyoloji yaklaşımına göre zihin, beyin ve kişilerarası ilişkiler bir bütündeki enerji ve bilgi akışının üç farklı yönünü temsil etmektedir. Yaklaşım, zihinsel iyilik halinin kişinin “zihni”, “beyni” ve “kişilerarası ilişkileri” arasında bir bütünlük (entegrasyon) olması halinde var olabileceğini öne sürmektedir. Diğer bir ifadeyle, ilişkilerimiz ve beynimiz zihnimizi, zihnimiz ve beynimiz ilişkilerimizi, ilişkilerimiz ve zihnimiz de beynimizi an be an şekillendirmektedir. Zihnimiz, beynimiz ve kişilerarası ilişkilerimiz arasındaki entegratif işleyiş kaygı, korku gibi duyguların düzenlenebilmesine olanak tanırken, bütünlüğün bozulması halinde sistemimiz kaosa ve katılığa yaklaşmaktadır. Bu derleme makalesi ile ülkemiz psikoloji alan yazınında henüz yaygınlaşmamış olan kişilerarası nörobiyoloji yaklaşımının tanıtılması, bu yaklaşım çerçevesinden klinik psikolojinin temel konularından olan bağlanma örüntüleri, kaygı ve korku düzenlenmesi arasındaki bağlantının açıklanması amaçlanmıştır.
Attachment, anxiety and fear from an interpersonal neurobiology perspective
According to interpersonal neurobiology approach, mind, brain and interpersonal relationships represent three aspects of the flow of the information and energy in a living system and it is suggested that mental health is a related concept with the integration and harmony of mind, brain and interpersonal relationships. In the other words, our relationships and brain shape our mind, our mind and brain shape our relationships and lastly, our relationships and mind shape our brain interactively. The integrative functioning among the three aspects enables the regulation of anxiety and fear; however, the unbalance among these aspects approaches the individuals towards chaos and rigidity. In the current review, it was aimed to introduce interpersonal neurobiology perspective, which has not been a widespread approach in our country yet, and explain the relationship among attachment styles, anxiety and fear regulation, which are among the main topics in clinical psychology, from interpersonal neurobiology perspective.