Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikoloji Dergisi; 2018;2(2):88-98
Kendilik Nesnesi İhtiyaçları Envanterinin Türk toplumundaki psikometrik özelliklerinin incelenmesi
S Yurduşen, F Gençöz
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Bu çalışmada, narsistik bozukluklarda gözlenen kendiliknesnesi aktarımlarının anlaşılması amacı ile geliştirilen Kendiliknesnesi İhtiyaçları Envanteri’nin (KİE) Türk toplumundaki psikometrik özelliklerinin incelemesi amaçlanmıştır. Çalışma, iki farklı örneklem grubu ile yürütülmüştür. Ortalama yaşı 38.9 (SS = 6.32) olan 391 kişiden (305 kadın, 86 erkek) oluşan ilk örneklem ile Temel Bileşenler Analizi ve güvenirlik çalışması, ortalama yaşı 29.9 (SS = 10.65) olan 104 kişiden (76 kadın, 28 erkek) oluşan ikinci örneklem ile ise ölçüt geçerliği çalışması yürütülmüştür. Temel Bileşenler Analizi sonucu ortaya çıkan üç faktörlü yapı, “aynalanma/idealizasyon/ikizlik ihtiyacına yaklaşma”, “idealizasyon/ikizlik ihtiyacından kaçınma” ve “aynalanmadan kaçınma” olarak adlandırılmıştır. Bu faktörlerin Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları sırasıyla .84, .79 ve .65; madde-toplam test puanı korelasyon katsayıları ise .25 ile .60 arasında bulunmuştur. Ölçüt geçerliği analizleri için faktörlerin Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği (KİBÖ) ve Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği (TKÖÖ) boyutları arasındaki ilişkisi incelenmiştir.
Investigating psychometric properties of Self Object Needs Inventory in Turkish society
Selfobject Needs Inventory (SONI) is a scale developed to measure the orientation of an adult toward selfobject needs. The aim of this study was to investigate psychometric properties of SONI in Turkish society. The research was carried out on two samples. Principal Component Analysis and reliability analysis were performed on 391 subjects (305 women and 86 men) with the average age of participants as 38.9 years (SD = 6.32). Criterion- related validity indicators were investigated on 104 subjects (76 women and 28 men) with the average age of participants as 29.91 years (SD = 10.65). Principal Component Analysis results revealed 3-factor structure and factors were named as “approach orientation toward mirroring, idealization/twinship”, “avoidance orientation from idealization/twinship” and “avoidance orientation from mirroring”. Cronbach’s alphas for the factors were found as .84, .79, and .65, respectively; and item-total correlation coefficients ranged between .25 and .60. The relationships between SONI subscales, subscales of Scale of Dimensions of Interpersonal Relationships (SDIR) and subscales of Basic Personality Traits Inventory (BPTI) were used for concurrent validity. Yurdusen, S. ve Gençöz, F. (2018). Kendiliknesnesi Ihtiyaçlari Envanterinin Türk toplumundaki psikom