Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 26; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2018;26(1):5-10
Bir Üniversite Hastanesi’nde Yatarak Tedavi Alan Hastalardan İstenen Psikiyatri KonsültasyonlarınınDeğerlendirilmesi
İ Kumlu, S Kurt, T Ayidağa, B Duman, H Kumbasar
Ankara Üniversitesi, Ankara
Amaç: Bu çalışmada bir üniversite hastanesinde verilen psikiyatrik konsültasyon hizmetlerinde hastaların yaş ve cinsiyetleri, yatarak tedavi aldıkları klinik, bu kliniklerde yatarak tedavi alma nedenleri, psikiyatri konsültasyonu istenme nedeni, psikiyatrik değerlendirme sonrası tanı ve tedavi dağılımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) hastanelerinde yatarak tedavi alan hastalar için 2 Mayıs 2017 - 31 Ekim 2017 tarihlerinde Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi kliniğinden istenen konsültasyonlar retrospektif olarak taranmış, olguların yaş, cinsiyet, yatarak tedavi aldığı klinik ve bu klinikte yatış nedeni, konsültasyon istenme nedeni, psikiyatri konsültasyonu sonucu tanı ve varsa önerilen tedavi bilgileri elde edilmiştir. Veriler SPSS 16 ile istatistik değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bulgular: 1101 konsültasyonun %51,4’ü (n=566) kadın, %48,6’sı (n=535) erkek hastalar için istenmiştir. Konsültasyonların %28,6’sı cerrahi kliniklerinden, %71,4’ü ise dahili kliniklerden istenmiş, en çok konsültasyon isteyen klinikler Göğüs Hastalıkları (%9,4), Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları (%8,2), Hematoloji (%7,2), Genel Cerrahi (%6,6) ve Kardiyoloji (%6,2) olmuştur. Psikiyatrik konsültasyon istenme nedenleri en sık depresif duygudurum (%23,5), anksiyete (%8,4 ) ve uyku sorunları (%7,8) olarak sıralanmış, olguların %34,7’sinde (n=382) psikiyatri konsültasyonu öncesinde ruhsal bozukluk tanısı olduğu görülmüştür. Olguların %22,5’ine herhangi bir psikiyatrik tanı konmamış, en sık ise depresyon (%28,6), anksiyete bozuklukları (%14,4), deliryum (%9,5) ve uyum bozukluğu (%5,4) tanıları konmuştur. Değerlendirilen olguların %26,1’ine herhangi bir medikasyon önerilmemiş, %38’ine antidepresan, %16’sına ise antipsikotik ilaç önerisinde bulunulmuştur. Psikiyatrik tanı koyma oranı ile medikasyon önerme oranı arasındaki farkın çeşitli nedenlerle tedavi önerilmeyen olgulardan kaynaklandığı düşünülmüştür. En sık önerilen ilaçlar essitalopram (%13,7), sertralin (%13,3), haloperidol (%8,6), lorazepam (%4,9) ve ketiapin (%4,2) olmuştur. Sonuç ve tartışma: En fazla konsültasyon isteyen klinikler göğüs hastalıkları, endokrinoloji ve hematoloji klinikleri olmuş, kronik hastalıklar ve maligniteler bu kliniklerde yatarak tedavi almanın en sık nedenleri olarak karşımıza çıkmıştır. Yüksek psikiyatrik tanı ve tedavi başlama oranları bütüncül yaklaşımın önemini vurgulamış, psikiyatrik komorbiditelerin fark edilmesinin bu duruma uygun yaklaşım açısından değerli katkılar sağlayabileceği düşünülmüştür.
Evaluatıon of Psychiatric Consultations of Medıcal Inpatients in aUnıversity Hospital
Objective: This study aimed to investigate psychiatric consultations provided in a university hospital by age, sex of the patients, hospitalization reasons, hospitalization departments, reason of psychiatric consultation, consultation result diagnosis and treatment distributions. Method: The consultations requested from the Consultation liaison psychiatry department were reviewed retrospectively for the patients who were hospitalized in Ankara University School of Medicine (AÜTF) hospitals between May 2, 2017 and October 31, 2017. Patients’ age, gender, reason for hospitalization, hospitalization departments, reason for referral consultation, consultation result diagnosis and treatment were obtained. The data were statistically evaluated with SPSS 16. Results: Of the 1101 cases, 51,4% (n=566) were female and 48,6% (n=535) were male. 28,6% of the consultations were requested from surgical clinics and 71,4% were from internal medicine departments, the most consultant departments were Chest Diseases (9,4%), Endocrinology and Metabolism Diseases (8,2%), Hematology (7,2%), General Surgery (6,6%) and Cardiology (6,2%). Reasons of psychiatric consultations were depressive mood (23,5%), anxiety (8,4%) and sleeping problems (7,8%) mostly. 34,7% (n=382) of the cases had had a psychiatric diagnosis before the psychiatric consultation. 22,5% of the cases didn’t get a psychiatric diagnosis after the psychiatric consultation. The most common diagnoses were depression (28,6%), anxiety disorders (14,4%), delirium (9,5%) and adjustment disorder (5,4%). 26,1% of the evaluated cases were not offered any medication, 38% (n=426) of the evaluated cases were offered antidepressant drugs and 16% (n=178) of them were offered antipsychotic drugs. It was thought that the gap between making a psychiatric diagnosis and offering any medication rates was due to the cases to which any medication couldn’t be offered because of various reasons. The most frequently prescribed drugs were escitalopram (13,7%), sertraline (13,3%), haloperidol (8,6%), lorazepam (4,9%) and quetiapine (4,2%). Conclusion: Departments that require the most consultation are Chest Diseases, Endocrinology and Hematology. Chronic diseases and malignancies were the most common reasons for hospitalization. High psychiatric diagnosis and treatment rates emphasized the importance of the holistic approach. The recognition of psychiatric comorbidities is thought to be a valuable contribution for appropriate approach.