Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2018;19(3):264-273
Şizofrenide retina sinir lifi ve ganglion hücre-iç pleksiform tabakakalınlıklarındaki azalma, iç görü ile ilişkisi: Kontrollü bir çalışma
DH Delibaş, Ö Kartı, E Erdoğan, T Şahin, Ö Bilgiç, A Erol
Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir
Amaç: Bu çalışmada, kontrol grubu ile karşılaştırarak iç görüsü olan ve olmayan şizofreni hastalarında retina sinir lifi (RSL) ve ganglion hücre-iç pleksiform (GHIP) tabaka kalınlıklarındaki değişikliklerin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Psikiyatri polikliniğine başvuran, 63 şizofreni hastası ve 39 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Hastalar, iç görüsü olan (s=31) ve iç görüsüz (s=32) olarak iki gruba ayrıldı. Şizofreni grubuna Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PNSÖ), Akıl Hastalığına İçgörüsüzlük Ölçeği (AHİÖ) uygulandı. Tüm deneklerin RSL ve GHIP tabaka değişiklikleri spektral optik koherans tomografi (OKT) ile değerlendirildi. Bulgular: İç görüsü olan ve iç görüsüz şizofreni hastaları, hastalık başlangıç yaşı, hastalık süresi ortalaması, hastaneye yatış sayısı, kullanılan eşdeğer klorpromazin ilaç dozu açısından benzerdi. Şizofreni hastaları ile kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet açısından fark yoktu. Şizofreni hastalarında RSL tabakasının tüm kadranları, GHIP tabakasının superior temporal, superior, inferior kadranları kontrol grubuna göre daha inceydi. İç görüsüz şizofreni hastalarının GHIP tabakasının, inferior, inferior nazal ve RSL nazal kadranı hariç tüm kadranları, iç görüsü olan şizofreni hastaları ve kontrollere göre daha ince saptandı. Sonuç: Şizofreni hastalarında nörodejenerasyonun saptanması için OKT kullanılabilir. GHIP tabakasının, diğer retina katmanlarına göre daha duyarlı bir biyobelirteç olabileceği, bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerektiği öne sürülebilir
Decreases in retinal nerve fiber layer and ganglion cell-innerplexiform layer thickness in schizophrenia, relation to insight:a controlled study
Objective: The present study aimed to examine retinal nerve fiber layer (RNFL) and ganglion cell inner plexiform layer (GCIPL) thicknesses in schizophrenia patients according to the control group and in schizophrenia patients with good and poor insight. Methods: Sixty-three patients with schizophrenia recruited from the outpatient clinic of psychiatry and 39 healthy controls were included in the study. Patients were separated to two groups: good insight (n=31) and poor insight (n=32) schizophrenia. Group with schizophrenia were evaluated by using Positive and Negative Symptoms Scale (PANSS), Scale to Assess Unawareness of Mental Disorder. Changes in RNFL and GCIPL of all participants were analyzed with spectral optical coherence tomography (OCT). Results: Schizophrenia patients with good and poor insight were similar according to mean age of onset for illness, mean duration of illness, mean number of hospitalizations and mean daily used antipsychotic doses equivalent to chlorpromazine. There was no difference between the schizophrenia patients and the control group in terms of age and gender. In patients with schizophrenia all quadrants of RNFL, superior temporal (ST), superior (S), and inferior (I) quadrants of GCIPL were thinner than the controls. Inferior, inferior nasal quadrants of GCIPL and all quadrants of RNFL except nasal quadrant in schizophrenia patients with poor insight was found to be thinner than the schizophrenia patients with good insight and controls. Discussion: OCT can be used to detect neurodegeneration in schizophrenic patients. It can be argued that the GCIP layer may be a more sensitive biomarker than other retinal layers, requiring further investigation in this area. (