Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2018;19(3):235-243
Bipolar I bozukluk hastalarında zihin kuramı becerileri, iç görü veyaşam kalitesinin değerlendirildiği olgu-kontrol çalışması
E Başoğlu, L İnanç, M Altıntaş, EE Beştepe
Sıtkı Koçma Üniversitesi, Muğla
Amaç: Zihin kuramı (ZK) becerileri ve iç görüdeki bozuklukların, bipolar I bozukluk (BB-I) hastalarının iyilik döneminde sürdüğünü ve hastaların yaşam kalitesinin de düşük olduğunu belirten yayınlar vardır. Bu çalışmanın amacı iyilik dönemindeki BB-I hastalarının ZK becerileri, iç görü bozuklukları ve yaşam kalitesini belirlemek ve bunların birbirleriyle olan ilişkisini ortaya koymak, psikotik özellikli atak varlığının ZK becerilerine etkisini değerlendirmektir. Yöntem: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniklerine başvuran DSM-5 tanı ölçütlerine göre BB-I tanısı konmuş ve iyilik döneminde olan 100 hasta ve 40 sağlıklı gönüllü çalışmaya alındı. Hasta ve kontrol grubuna Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Young Mani Derecelendirme Ölçeği, Dokuz Eylül Zihin Teorisi Ölçeği, Gözlerden Zihin Okuma Testi, WHOQOL-BREF Yaşam Kalitesi Ölçeği, Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği uygulandı. Bulgular: BB-I grubu ve kontrol grubu arasında ZK becerileri ve yaşam kalitesi açısından anlamlı farklılık bulundu. Bilişsel iç görü açısından gruplar arasında fark yoktu. ZK becerileri ile bilişsel iç görü ve yaşam kalitesi arasında ilişki bulunmuş olmasına karşın, bilişsel iç görü ve yaşam kalitesi arasında ilişki bulunmadı. Psikotik özellikli nöbet geçiren hastalarla geçirmeyenler arasında da ZK becerileri açısından fark saptanmadı. Sonuç: Bu çalışmada elde edilen sonuçlar BB-I hastalarının iyilik döneminde görülen düşük yaşam kalitesinin ZK becerileriyle ilişkili olduğunu göstermektedir
A case-control study on the theory of mind, insight andquality of life in patients with bipolar I disorder
Objective: Theory of mind (ToM) and insight impairment have been shown to present even in remission period of patients with bipolar I disorder (BP-I) who have low quality of life. This study aimed to evaluate ToM, cognitive insight and quality of life of patients with BP-I, to determine the relation between these three parameters, and to assess the impact of previous psychotic episode on ToM. Methods: One hundred patients in remission period diagnosed with BP-I according to DSM-5 criteria in Erenköy Psychiatric and Neurologic Disorder Hospital and 40 healthy volunteers were included into the study. Hamilton Depression Rating Scale, Young Mania Rating Scale, Dokuz Eylül Theory of Mind Scale, the Reading the Mind in the Eyes Test, WHOQOL-BREF Quality of Life Scale, Beck Cognitive Insight Scale were applied to all subjects. Results: ToM and quality of life were significantly different between the patient and control groups. However, cognitive insight did not significantly differ between groups. ToM was found to be correlated individually with cognitive insight and quality of life, which did not correlate with each other. Presence of previous psychotic episode had no significant impact on ToM. Conclusion: The findings of the present study suggest that low quality of life in the remission period of BP-I patients is related with ToM.