Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 28; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Türk Psikiyatri Dergisi; 2017;28(4):268-277
6-18 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Otizm Spektrum Tarama Ölçeği’nin Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri
S Köse, B Özbaran, Y Yazgan, MB Baytunca, T Bildik, S Erermiş, C Aydın
Ege Üniversitesi, İzmir
Amaç: Otizm Spektrum Tarama Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının (OSTÖ-TR) psikometrik özelliklerini değerlendirmek ve yaygın gelişimsel bozukluk (YGB) olguları için en iyi kesme puanını tespit etmek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 6-18 yaş arasında olup DSM-IV-TR’ye göre yaygın gelişimsel bozukluk (YGB), obsesif kompulsif bozukluk (OKB), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı olan çocuklar ile herhangi bir psikiyatrik yakınması ya da öyküsü olmayan sağlıklı kontrol (SK) olguları dahil edilmiştir. Katılımcıların ebeveynlerinden OSTÖ-TR’yi doldurmaları istenmiştir. Toplam 268 çocuğun (51 YGB, 67 DEHB, 50 OKB, 100 SK) ebeveyni OSTÖ-TR’yi doldurmuştur. OSTÖ-TR’nin iç tutarlılık katsayısı ve test-yeniden test güvenirliği değerlendirilmiş, ROC analizi ile kesim puanı belirlenmiştir. Bulgular: OSTÖ-TR toplam puanları YGB, DEHB, OKB ve SK gruplarında sırası ile 27,96±9,5, 16,39±10,5, 13,14±9,9 ve 5,86±6,0 saptanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık Cronbach alfa değeri 0.86, test-yeniden test güvenirlik katsayısı r=0,98 bulunmuştur. YGB grubunda OSTÖ-TR toplam puanları diğer gruplardan yüksek saptanmıştır (p<0,001). ROC analizi ile OSTÖ-TR toplam kesme puanı 16 alındığında eğri altında kalan alan 0,97 saptanmış, ölçek en yüksek duyarlılık (%94,1), özgüllük (%89,0) ve tanısal kesinlik (%90,7) ile YGB grubunu SK grubundan ayırt etmiştir. Sonuç: Bu pilot çalışmamız OSTÖ-TR’nin güvenilir bir araç olduğunu ve YGB olgularını SK’den başarılı bir şekilde ayırt edebildiğini, böylelikle de Türk toplumunda okul çağı çocuklarında tarama aracı olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
The Psychometric Properties of Turkish Version of Autism Spectrum Screening Questionnaire in Children aged 6-18 years
Objective: The objective of this study is to determine the psychometric properties of the Turkish version of the Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ-TR) and to find the best cutoff score for Pervasive Developmental Disorder (PDD) cases. Method: Children between 6 to 18 years old with diagnoses of PDD, Obsessive Compulsive Disorder (OCD), and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) were included. The healthy control (HC) group was recruited from children who did not have any psychiatric complaints or history. Furthermore, parents of 268 children filled the ASSQ-TR. Of the children, 51 were PDD, 67 were ADHD, 50 were OCD, and 100 were HC. In order to show the reliability of the ASSQ-TR, Cronbach’s alpha values and test-retest were evaluated. ROC analyses was carried out to show concurrent validity and to determine the cutoff score. Results: The Cronbach’s alpha of ASSQ-TR is 0,86, while the testretest reliability is r: 0,98. Total ASSQ-TR scores of children with PDD (27,96±9,5) were significantly higher than other groups (p<0,001). ROC analysis of ASSQ-TR showed the area under curve to be 0,97 with a cutoff of 16, having the maximum sensitivity (94,1%), specificity (89,0%), and 90,7% diagnostic accuracy of PDD versus HC scores. Conclusions: Our pilot data showed that ASSQ-TR is a reliable instrument that successfully differentiates clinically diagnosed PDD from HC. This instrument might therefore be useful for the screening of PDD in school-aged children in Turkish populations.