Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 32; Sayı: 80>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Dergisi; 2017;32(80):93-111
Gençler Arasında İntihar Düşüncesi, Girişimi ve Tutumları
M Eskin
Adnan Menderes Üniversitesi,Aydın
ntihar gençler arasında önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu çalışma gençler arasında intihar düşüncesi ve girişimleriyle intihara yönelik tutumları karşılaştırmalı bir biçimde araştırmak için gerçekleştirilmiştir. Çalışma 1.630’u lise, 1.401’i üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 3.031 gençle gerçekleştirilmiştir. Veriler özbildirime dayalı ölçüm araçları kullanılarak toplanmıştır. İntiharı düşünmüş olanların (lise = %36.1, üniversite = %29.0) ve intihar girişiminde bulunmuş olanların (lise = %9.4, üniversite = %7.2) oranının lise öğrencileri arasında üniversite öğrencilerinden daha fazla olduğu görülmüştür. İntihar davranışı bildirenler bildirmeyenlere göre intiharı kabul edilebilir fakat saklanması gereken bir davranış olarak görmektedir. İntihar davranışı bildirenler, intiharı düşünen yakın bir arkadaşa bildirmeyenlerden daha olumsuz yaklaşmışlardır. Üniversite öğrencilerine göre lise öğrencileri intiharı kabul edilebilir bir davranış olarak görmektedir. Üniversite öğrencilerine göre lise öğrencilerinin intiharı düşünen yakın bir arkadaşa karşı daha olumsuz yaklaştığı bulunmuştur. Erkeklerin intiharı kadınlardan daha fazla kabul edilebilir bir davranış olarak gördüğü ve intiharı düşünen arkadaşa karşı daha olumsuz yaklaştıkları görülmüş- tür. Düşük intihar kabulü ve psikolojik sorunların diğerleriyle paylaşılması gerektiği yönündeki görüşlerin intiharı düşünen birine karşı olumlu sosyal tepkilerle ilişkili olduğu da bir başka bulgudur. Sonuç olarak, araştırma bulguları intihar düşünce ve girişimlerinin ülkemiz gençleri arasında yaygın olabileceğine işaret etmektedir. İntihar davranışı bildirenler, lise öğrencileri ve erkekler intiharı kabul edilebilir bir davranış olarak görürken, intiharı düşünen yakın bir arkadaşa karşı olumsuz yaklaştıkları bulunmuştur.
Suicidal Ideation, Attempts and Attitudes in Youth
Suicide is a significant public health problem in youth. This study comparatively investigated the prevalence of suicidal thoughts, attempts and attitudes in high school and university students. A total of 3.031 (high school = 1.630, university = 1.401) Turkish students participated in the study. Self-administered measuring tools were used to collect the data. More high school than university students reported suicide ideation (high school = 36.1%, university = 29.0%) and attempts (high school = 9.4%, university = 7.2%). Participants reporting suicidal behavior saw suicide as an acceptable but to be a hidden behavior. They also displayed more negative reactions to a suicidal close friend than participants without suicidal behavior. High school students saw suicide as an acceptable option but displayed negative reactions to a suicidal close friend. In a similar fashion, men saw suicide as an acceptable option but displayed negative reactions to a suicidal close friend to a greater extent than women. Low suicide acceptance and a belief in communicating psychological problems to others were found to be associated with positive reactions to a suicidal close friend. In conclusion, suicidal thoughts and attempts are frequent among young people in Turkey. Participants with a suicidal behavior, high school students and men see suicide as an acceptable behavior but exhibit negative reactions to a suicidal close friend.