Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 32; Sayı: 80>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Dergisi; 2017;32(80):1-15
Lidere Yakın Olmanın Dayanılmaz Hafifliği: Lider-Üye Etkileşimi, Görev Performansı, Tecrübe ve Terfi Edebilirlik Arasındaki İlişkilerin Testi
S Gürbüz, Ö Ayhan
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara
Bu çalışmanın amacı; lider-üye etkileşiminin (LÜE), terfi edebilirlik değerlendirmesi üzerindeki etkisini ve bu iliş- kide görev performansının aracılık (mediation), tecrübenin ise düzenleyicilik (moderation) rolü olup olmadığını test etmektir. Araştırmanın verileri, güvenlik sektöründe çalışan 195 işgören ve bunların üstü olan 32 yöneticiden boylamsal bir araştırma tasarımı ile elde edilmiştir. Araştırmanın hipotezleri, yapısal eşitlik modellemesi ve düzenleyici değişkenli regresyon analizleri ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda, LÜE’nin hem görev performansı hem de terfi edilebilirlik üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, liderin iç-grup olarak değerlendirdiği astların, dış-grupta olanlara kıyasla daha yüksek performans değerlendirme (görev performansı) notu aldığı ve terfi etme potansiyellerinin dış-grupta olanlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Buna ilave olarak, LÜE-terfi edilebilirlik ilişkisinde, görev performansının, kısmi aracılık; iş tecrübesinin ise düzenleyicilik rolü olduğu bulunmuştur. LÜE’nin, terfi edebilirlik değerlendirmesine etkisi iş tecrübesi yüksek olan işgörenlerde daha yüksektir.
The Unbearable Lightness of Being Close to A Leader: Exploring the Relationships between Leader Member Exchange, Task Performance, Tenure and Promotability
The present study aimed to investigate 1) the effects of leader member exchange (LMX) on subordinates’ task performance and promotability rating and 2) whether task performance has a mediating and tenure has a moderating role on relationship between LMX and promotability rating. The data was collected from 195 employees and their 32 leaders in security sector using time-lagged design. The research hypotheses were tested with structural equation model and moderated regression analyses. As a result of this study, it was found that LMX had a positive impact on task performance and promotability rating. Moreover, the results showed that in-group subordinates, who had high quality relationship with their leader, had higher performance appraisal score and promotability rating than out-group subordinates. In addition, task performance had a partial mediating role and job tenure had a moderating role on the relationship between LMX and promotability rating. Relationship quality was more strongly and positively related to promotability ratings among employees who had longer job tenure than among those with shorter job tenure.