Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 1; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikoloji Dergisi; 2017;1(1):24-33
Beliren yetişkinlik ve kayıp yaşantıları: Bağlanma temelli zihinsel temsiller ve psikolojik belirtilerin incelenmesi
G Cesur, S Başbuğ
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul
Bu çalışmanın amacı, ölüme bağlı birinci ya da ikinci dereceden yakın kaybı veya romantik ilişkinin sonlanmasıyla kayıp yaşamış olan üniversite öğrencilerinden oluşan örneklemde, bağlanma temelli zihinsel temsiller ile psikolojik belirti düzeylerinin incelenmesidir. 122 kadın ve 102 erkek katılımcıdan oluşan örneklemin yaş ortalaması 21.31 (SS = 1.9) ve yaş aralığı 18-29 arasındadır. Araştırma kapsamında veri toplamak amacıyla, demografik bilgi formu, Bağlanma Temelli Zihinsel Temsiller Ölçeği (BTZTÖ) ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ilk olarak, birinci dereceden yakın kaybı yaşayan, ikinci dereceden yakın kaybı yaşayan ve romantik ilişkisi biten katılımcıların bağlanma temelli zihinsel temsillerinin anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Buna göre, bağlanma temelli zihinsel temsilleri açısından homojen olduğu varsayılan bu gruplar KSE alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları açısından karşılaştırılmıştır. Analiz sonucuna göre birinci dereceden yakınını kaybedenler ile romantik ilişkisi sonlanan grup arasında psikolojik belirtiler açısından anlamlı farklılık olmadığı; ikinci dereceden yakınını kaybedenler ile romantik ilişkisi biten grup arasında ise anlamlı farklılıklar olduğu bulunmuştur. Yürütülen regresyon analizi neticesinde ise romantik ilişkisi sonlanan grubun KSE toplam puanı üzerinde olumsuz baba ve olumsuz kendilik alt boyutlarının pozitif yordayıcı gücü olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, romantik ilişkinin sonlanmasının beliren yetişkinlik döneminde oldukça önemli bir kayıp olduğu ve kayıp yaşantısı olan genç yetişkinler için güvensiz bağlanmanın temsilleri olan olumsuz kendilik ve olumsuz baba algısının psikolojik belirtiler açısından risk faktörü olabileceği görülmüştür.
Emerging adulthood and loss experiences: Examination of attachment-based mental representations and psychological symptoms
The aim of this study is to examine the psychological symptoms and Attachment-Based Mental Representations of university students who experienced the death of first and second-degree relatives or the break-up of their romantic relationships. The sample consisted of 122 female and 102 male students. The age of the participants ranged between 18 and 29 with a mean of 21.31 years (SD = 1.90). Demographic Information Form, Brief Symptom Inventory and Attachment-Based Mental Representation Scale were used to collect data. One-way Analysis of Variance (ANOVA) results showed that there was no significant difference on Attachment-Based Mental Representations among the groups. Therefore, all groups are assumed to be homogeneous in terms of attachment-based mental representations. To compare psychological symptom levels of the groups, ANOVA was also conducted. The results indicated that there were significant differences between the groups who lost their second-degree relatives and who break-up their romantic relationship. However, there was no significant differences between the groups who lost their first-degree relatives and who break-up their romantic relationships. Regression analysis revealed that negative self-representation and negative father-representation significantly predicted psychological symptoms of the group who experienced the break-up. Consequently, break-up of the romantic relationship is quite important for emerging adulthood. In addition, current study revealed that negative self-representation and negative father-representation of adolescents who experienced the break-up led to the risk factors for psychological symptoms.