Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 30; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2017;30(4):316-324
İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri
C Evren, E Dalbudak, M Topçu, N Kutlu, B Evren
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışmanın temel amacı İnternet Oyun Oynama Bozukluğunu (İOOB) ölçmek için değerlendirme araçları olan ve Zihinsel Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabı’nın (DSM-5) beşinci baskısından kaynaklanan 9 ölçüte dayanarak değerlendiren, hem uzun (27 madde) hem de kısa (9 maddelik) çoklu cevaplı İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği (İOOBÖ) versiyonlarının psikometrik özelliklerini test etmektir. Yöntemler: Katılımcılar 27 maddelik İOOBÖ ve Young’ın İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu (YİBT-KF) kullanılarak değerlendirildi. İOOBÖ’nin psikometrik özellikleri, Ankara’daki gönüllü üniversite öğrencileri ile İnternet’te oyun oynayan ve e-spor turnuvaları düzenleyen İstanbul’da bulunan bir şirketin e-posta veritabanında bulunan kişiler arasında çevrimiçi anketle test edildi. Bulgular: Dokuz maddeli İOOBÖ’de tek bileşen, birden büyük (5.926) bir özdeğer değeri gösterdi ve bu bileşen tarafından hesaplanan varyans %65.85 idi. Doğrulayıcı faktör analizleri dokuz maddeli İOOBÖ’nin yapısal geçerliliğinin (yani boyutsal yapısının) tatminkar olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin bu kısa versiyonu ayrıca güvenilir (Cronbach’ın alfası 0.931) ve oyun oynamak için harcanan süre ve YİBT-KF puanı ile pozitif korelasyonlar gösterdiğinden iyi ölçüt-ilişkili geçerlilik göstermiştir. 27 madde İOOBÖ ile dokuz-madde İOOBÖ arasındaki korelasyon çok yüksekti (n=457; r=0.988, p<0.001). Hem 27 madde İOOBÖ (n=261, r=0.759) hem de dokuz madde İOOBÖ (n=261, r=0.756) için test-tekrar test korelasyonu yüksektir. Teşhis için (5 veya daha fazla ölçüt yaşanması) DSM-5 eşiği uygulanıyorsa, her bir madde için seçilen kesme noktasına göre bozukluk olan oyuncuların yaygınlığı %3.9 ile %9.2 arasında değişiyordu. Sonuç: Dokuz maddeli İOOBÖ’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik değerlendirmesinin sonuçları orijinal ölçeğin bulguları ile benzer bulunmuştur. Bu bulgular, tek yönlü bir yapı ölçen dokuz maddeli İOOBÖ’nin Türkçe versiyonunun, genç yetişkinler arasında problem oluşturan İOOB’yi belirlemede ve ayrıca erken teşhis ve diğer ilgili araştırmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir İOOB tarama aracı olduğunu desteklemektedir
The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Internet Gaming Disorder Scale
Objective: The main aim of the current study was to test the psychometric properties of the Internet Gaming Disorder Scale (IGDS), both the long (27-item) and short (9-item) polytomous versions, which are survey instruments that measure Internet gaming disorder (IGD) on the basis of the 9 criteria from the 5th edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Methods: Participants were evaluated by applying the 27-item IGDS and the Young’s Internet Addiction TestShort Form (YIAT-SF). The psychometric properties of the IGDS were tested through an online survey completed by volunteers who are university students in Ankara, active Internet game players, as well as individuals who are in the e-mail database of an Istanbul-based company which organizes e-sports tournaments. Results: A single component on the nine-item IGDS reached the criterion of an Eigenvalue greater than one (5.926), and the variance accounted for by this component was 65.85%. Confirmatory factor analyses demonstrated that the structural validity (i.e., the dimensional structure) of the nine-item IGDS was satisfactory. This short version of the scale was also reliable (i.e., internally consistent with Cronbach’s a of 0.931) demonstrating good criterion-related validity, as indicated by positive correlations with time spent playing games, and the YIATSF score. Correlation between the 27-item IGDS and the nine-item IGDS was very high (n=457; r=0.988, p<0.001). Test-retest correlation for both the 27-item IGDS (n=261, r=0.759) and nine-item IGDS (n=261, r=0.756) were high. When the DSM-5 threshold for diagnosis (experiencing 5 or more criteria) was applied, the prevalence of disordered gamers ranged between 3.9% and 9.2%, according to the cutoff point chosen for each item. Conclusions: The results of the validity and reliability testing of the Turkish version of the nine-item IGDS were found to be similar to the findings of the original scale. These findings support the Turkish versions of the nineitem IGDS, which measure a unidimensional construct as being valid and reliable IGD screening instrument in determining IGD which can become problematic among young adults and also for the purposes of early diagnosis and use in other relevant research