Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 30; Sayı: 75>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Dergisi; 2015;30(75):18-35
Örgütsel Özdeşim ve Duygusal Bağlılığın Öncülleri Bağlamında Karşılaştırılması
E Güleryüz, O Aydın
Yaşar Üniversitesi, İzmir
Bu araştırma örgütsel özdeşim ve duygusal bağlılığın çeşitli öncüllerle ilişkileri açısından farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma çeşitli illerde kamu sektörü ve özel sektörde görev yapan 444 katılımcı ile yürütülmüştür. Örgütsel özdeşimin duygusal bağlılıkla ortak ve farklı öncüllerini belirlemek amacıyla bu değişkenlerin her biri için ayrı hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Örgütün kimliğinin gücü, örgütün algılanan dışsal prestiji, kişi örgüt uyumu ve birarada olma ihtiyacının her iki değişkeni de yordadığı, örgüt temelli benlik değerinin sadece örgütsel özdeşimi, iş doyumunun ise sadece duygusal bağlılığı yordadığı, benlik değeri, bölüşümsel, işlemsel ve etkileşimsel adaletin ise iki değişkeni de yordamadığı saptanmıştır.
A Comparison of the Antecedents of Organizational Identification and Affective Commitment
The present study was sought to clarify various antecedents of organizational identification and affective commitment. Data were obtained from 444 employees of various public and private organizations. Two hierarchical regression analysis were conducted to find out the differences in the relationships of organizational identification, affective commitment and their antecedents. It was found that strength of organizational identity, perceived external prestige, person-organization fit and need for affiliation predicted both organizational identification and affective commitment. Besides this, organization-based self-esteem predicted organizational identification but not affective commitment, and job satisfaction predicted affective commitment but not organizational identification. It was also found that self-esteem, distributional justice, procedural justice and interactional justice were not predicted any of these constructs.