Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 30; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2017;30(3):258-261
Paliperidon ile ilişkili jinekomasti ve tedavisi: Bir olgu sunumu
N Keskin, L Tamam
Çukurova Üniversitesi, Adana
Tipik antipsikotikler ve atipik antipsikotiklerden risperidon, amisülpirid ve paliperidonun sık görülen yan etkilerinden biri hiperprolaktinemidir. Hiperprolaktinemi ile ilişkili belirtiler erkek hastalarda kadınlara göre daha seyrek gelişmekte ve zaman zaman gözden kaçmaktadır. Antipsikotiklerin yol açtığı hiperprolaktineminin tedavisi hastaya özgü olmalıdır. Önerilen başlıca tedaviler; antipsikotik dozunun azaltılması, antipsikotiğin değiştirilmesi, tedaviye dopaminerjik agonist, seks steroidleri ya da aripiprazolün eklenmesidir. Bu yazıda paliperidon tedavisinin ikinci ayında jinekomasti ile başvuran bir olgu ve tedavisi tartışılmıştır.
Paliperidone-related gynecomastia and treatment: a case report
Hyperprolactinemia is a frequent adverse effect of typical antipsychotics and atypical antipsychotics such as risperidone, amisulpride, and paliperidone. Side effects due to hyperprolactinemia are less frequent in males and sometimes these symptoms are overlooked. The management of a patient with antipsychoticinduced hyperprolactinemia must be patient specific. The recommended treatments include reducing dose of the offending antipsychotic, switching to another antipsychotic, using dopamine receptor agonist, adding sex steroids or aripiprazole to the treatment. In this report, a case that developed gynecomastia in the second month of the paliperidone treatment is presented and its treatment is discussed.