Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 30; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2017;30(3):233-242
Şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve sanrılı bozuklukta sigara tüketimi ve ilişkili etmenler
Ş Boşgelmez, M Yıldız
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
Amaç: Bu çalışmada ayaktan tedavi gören şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve sanrılı bozukluk hastalarında sigara kullanma sıklığını ve bununla ilişkili etmenleri belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: DSM-IV’e göre şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve sanrılı bozukluk tanısı alan 541 hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi. Hastaların günlük sigara kullanma miktarı, nüfus özellikleri ve hastalıklarıyla ilişkili dosya verileri değerlendirildi. Sigara içimiyle ilişkili etmenleri belirlemek için lojistik regresyon, günlük sigara tüketimi miktarıyla ilişkili etmenleri araştırmak için korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 541 hastanın %44.7’sinin (n=242) düzenli olarak sigara kullandığı belirlendi. Erkeklerin sigara kullanma oranı kadınlarınkinden anlamlı derecede yüksekti. Şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve sanrılı bozukluk hastalarında çalışmada ele alınan nüfus özellikleri ve hastalıklarıyla ilişkili değişkenler açısından farklılıklar olmasına rağmen, sigara içimi sıklığı bakımından fark saptanmadı. Lojistik regresyon analizi uygulandığında psikotik bozukluklarda sigara kullanımının, erkek cinsiyet ve hastalandıktan sonraki şiddet davranışı ile ilişkili olduğu saptandı. Günlük tüketilen ortalama sigara sayısının ise hastalık süresiyle orta derecede pozitif bağıntılı olduğu bulundu. Sonuç: Çalışmada psikotik bozukluklarda sigara kullanma oranları birbirine benzer bulunmuştur. Sigara kullanımı ile erkek cinsiyet ve hastalandıktan sonraki şiddet davranışı arasında kuvvetli bir ilişki olduğu görülmektedir. Şiddet davranışı ve sigara içimi arasındaki ilişki daha fazla incelenmeye değer yeni bir alan olarak belirmektedir.
Cigarette consumption and related factors in schizophrenia, schizoaffective disorder and delusional disorder
Objective: The present study is designed to assess the rate of smoking and related factors in outpatients with schizophrenia, schizoaffective disorder and delusional disorder. Methods: Medical records of 541 patients, diagnosed with schizophrenia, schizoaffective disorder and delusional disorder according to DSM-IV were examined retrospectively. Daily cigarette consumption, sociodemographic characteristics and medical data of the patients were evaluated. Logistic regression analysis was conducted to determine the factors associated with smoking. Correlation analysis was performed to assess factors related with daily cigarette consumption. Results: Of the 541 patients, 242 (44.7%) were current smokers. Smoking rate was significantly higher in males. Although there were differences in sociodemographic characteristics and disorder related variables, there was no difference in smoking rates of patients with schizophrenia, schizoaffective disorder, and delusional disorder. In logistic regression analysis it was shown that smoking was associated with male gender and violent behavior after illness onset in psychotic disorders. Correlation analysis showed that mean number of daily consumed cigarettes correlated moderately with the duration of the illness. Conclusions: In the study, similar smoking rates were found between psychotic disorders. Smoking is strongly related with male gender and violent behavior after onset of illness. The relation between smoking and violent behavior emerges as a new field deserving further investigation.