Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 28; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Psikiyatri Dergisi; 2017;28(3):181-189
Ergen Bağlanma Biçimlerinin Tematik Uyaranlara Verilen Öyküsel Tepkiler Aracılığıyla Değerlendirilmesi
Z Tüzün , G Soygüt
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Amaç: Bu araştırmanın amacı, ergen bağlanma biçimlerinin oluşumunda etkili olan zihinsel temsilleri incelemede projektif bir araç kullanımı ve niteliksel bir değerlendirme yaklaşımı ile yeni bir protokol geliştirmek ve psikometrik özelliklerine ilişkin ön incelemeler yapmaktır. Yöntem: Araştırmanın katılımcılarını Hacettepe Üniversitesi Ergen Sağ- lığı Bilim Dalı başvuran 24’ü kız 9’u erkek 33 ergen oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında projektif ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği birleşimi ile uygulaması yapılan Ergen Bağlanma Protokolü (EBP) ve İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA) ölçüm araçları olarak kullanılmıştır. Bulgular: Sonuçlar Ergen Bağlanma Protokolü’nün ICC değerlerinin 0.78 ile 0.87 arasında değiştiğini ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. Temel Birleşenler Analizi sonuçları ise dört ana boyutun (Benlik, Diğeri, Kaçınma ve Bağımlılık) toplam değişimin %63’ünü yordayan tek bir faktörün altında toplandığını göstermiştir. Ergen Bağ- lanma Protokolü ve İlişki Ölçeği Anketi aracılığıyla yapılan bağlanma sınıflamalarının %58 oranında benzerlik taşıdığı saptanmıştır. Nitel de- ğerlendirmeler güvenli-güvensiz bağlanma biçimleri açısından ayrışan temalara işaret etmiştir. Sonuç: Ergenlerde bağlanma boyut ve biçimlerinin değerlendirmesinde projektif temelli geliştirilmiş olan ölçüm aracının öz bildirim ölçeğine göre psikometrik özellikleri ve zihinsel modelleri değerlendirmedeki güçlü ve zayıf yönleri tartışılmıştır.
Assessment of Adolescent Attachment Styles Via Narrative Responses To the Thematic Stimulus
Objective: The aim of this research is to develop a new protocol with a projective test and qualitative assessment approach for investigating mental representations effective for the formation of attachment styles and to examine its psychometric properties. Method: Thirty-three adolescents who admitted to the Division of Adolescent Medicine of Hacettepe University participated to the study. The Adolescent Attachment Protocol (AAP) and Relationship Styles Questionnaire (RSQ) were used. Results: The ICC scores among judges for Adolescent Attachment Protocol (between 0.78 and 0.87) were found statistically significant. Principle component analysis revealed that four main dimensions (Self, Other, Avoidance, and Dependency) are gathered under one factor that predicted 63% of the main change. It has been determined that similarity of the attachment classifications done by Adolescent Attachment Protocol and Relationship Styles Questionnaire were %58. Qualitative evaluations pointed out a considerable differentiation between secure and insecure attachment styles in terms of themes. Conclusion: The psychometric properties of newly developed Adolescent Attachment Protocol according to self-report scale and its strength and weakness to assess mental representations is discussed in the light of the relevant literature.