Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 28; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Psikiyatri Dergisi; 2017;28(3):172-180
Vajinismuslu Çiftlerde Bilişsel Davranışçı Terapinin Cinsel Doyum, Evlilik Uyumu, Depresyon ve Anksiyete Belirti Düzeyleri Üzerine Etkisi
CŞ Öztürk, H Arkar
Ege Üniversites, İzmir
Amaç: Bu çalışmada Bilişsel Davranışçı Terapi’nin (BDT) vajinismuslu kadınlar ve eşlerinin cinsel işlevleri, evlilik uyumları, depresyon ve anksiyete düzeyleri üzerindeki etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin jinekoloji polikliniklerine başvuran ve DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre vajinismus tanısı konulan 26 çift çalışmaya dahil edilmiştir. Çiftlere haftada 1 gün yaklaşık 50 dakikalık seanslarla BDT uygulanmıştır. Tedavi öncesi ve sonunda tüm çiftlere Kişisel Bilgi Formu, Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği, Çift Uyum Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri ve Beck Anksiyete Envanteri verilmiştir. Bulgular: Tedaviyi tamamlayan kadınlarda (n= 20) tedaviden sonra cinsel işlevlerin tüm alt ölçekleri ve toplam puanında anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuştur. Kadınların evlilik uyumlarında anlamlı artış, anksiyete ve depresyon düzeylerinde anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. Erkeklerde cinsel işlevlerin doyum, kaçınma ve empotans alt ölçekleri ve toplam puanında anlamlı düşüşler görülmüş, sıklık, iletişim, dokunma ve erken boşalma alt ölçeklerinde herhangi bir değişim olmamıştır. Erkeklerin evlilik uyumlarının arttığı, depresyon ve anksiyete düzeylerinde anlamlı düşüşlerin olduğu bulunmuştur. Sonuç: BDT’nin vajinismuslu kadınlar ve eşleri için uygun bir tedavi yaklaşımı olduğu ve cinsel işlevlerde düzelmeler sağladığı, evlilik uyumunu arttırdığı ve depresyon ve anksiyete düzeylerini azalttığı görülmüştür.
Effect of Cognitive Behavioral Therapy on Sexual Satisfaction, Marital Adjustment, and Levels of Depression and Anxiety Symptoms in Couples with Vaginismus
Objective: The aim of this study was to assess the effect of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) on sexual functions of women with vaginismus and their husbands, their marital adjustment, and their levels of depression and anxiety symptoms. Method: Twenty-six couples diagnosed as vaginismus according to DSM-IV-TR diagnostic criteria in gynecology outpatient clinics of Izmir Ege Maternity Hospital and Gynecological Diseases Training and Research Hospital were included in the study. The couples were treated with CBT through 50-minute sessions once a week. Pre- and posttreatment, all couples were assessed using a Personal Information Form, Golombok-Rust Inventory of Sexual Satisfaction, Dyadic Adjustment Scale, Beck Depression Inventory, and Beck Anxiety Inventory. Results: There were significant differences in the total and all subscales’ scores of sexual functions, significant increase in the marital adjustment, and a significant decrease in anxiety and depression symptom levels after CBT in women who completed the therapy (n = 20). In the husbands, significant recoveries were observed after the therapy in sexual functions total scores and subscales of satisfaction, avoidance, and impotence. However, there was no change in frequency, communication, sensuality, and in the premature ejaculation domains. Also, the marital adjustment scores increased, and significant decreases were observed in depression and anxiety symptom levels. Conclusion: It was observed that CBT is an appropriate therapy approach for vaginismus, and beneficial effects were observed in both women and their husbands in sexual functions, marital adjustment, and levels of depression and anxiety symptoms decreased.