Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 8; Sayı: 1>> Özet
Türk Psikiyatri Dergisi; 1997;8(1):16-20
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Kişilik Bozuklukları
H KARA, MK YAZICI, MK SAYAR, MY A?ARGÜN, A VERİMLİ
Obsesif-kompulsif kişilik özelliklerinin çevre veya latımı etkenleriye obsesif-kompulsif kişilik bozukluğuna (OKKB) dönüştüğü, OKKB’nin de obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) için yatkınlaştırıcı bir neden olduğu biçiminde görüşler ileri sürülmüştür. Standartlaştırılmış tanı gereçleri kullanılarak yapılan araştırmaların sonuçları bu kabulün yanlış olduğu yönündedir. Bu çalışmada obsesif-kompulsif bozukluğu olan hastalarda kişilik bozukluklarının sıklığı araştırılmıştır. Bu amaçla DSM-III-R tanı ölütlerine uyan 35 obsesif-kompulsif bozukluğu olan hastaya SCID II (DSM III R kişilik için yapılandırılmış klinik görüşme formu) uygulanmıştır. Çalışma sonunda OKB olan hastaların %80’inde DSM-III-R’de tanımlanmış kişilik bozukluklarından en az birinin olduğu saptanmıştır. En sık olarak sınırda kişilik bozukluğu ve histriyonik kişilik bozukluğu, en az sıklıkla ise şizoid ve şizotipal kişilik bozuklukları bulunmuştur. Sonuç olarak, OKB olan hastalarda kişilik bozuklukları sık olarak görülmekte, en sık B kümesi kişilik bozuklukları, en az sıklıkta ise A kümesi kişilik bozuklukları gözlenmektedir. OKKB sıklığı, OKKB ile OKB arasında doğrudan bir neden ilişkisinin varlığını düşündürecek düzeyde yüksek değildir.


Personality Disorers in Obsessive Compulsive Disorder
For long time obsessive-compulsive personality disorder (OCPD) has been considered to be a vulnerability factor for obsessive-cmpulsive disorder (OCD). However, recent studies have not supported this idea. While these studies suggest that a significant proportion of patients suffer from a personality disorder, this usually appears not to be obsessive-compulsive personality disorder. We examined the frequency of personality disorders in 35 outpatients with obsessive-compulsive disorder. The personality disorders were assessed by using SCID II, a standardized interview developed for DSM-III-R personality disorders. As high as 80 percent of patients were diagnosed as having at least one personality disorder. Cluster B personality disorders were most common while cluster A disorders were least frequent. These findings, in accordance with some other studies, suggest that there is no strong etiological relationship between OCPD and OCD.