Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 7; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Journal of Mood Disorders; 2017;7(2):116-123
Yetişkinler için Mutluluğu Artırma Stratejileri Ölçeği'nin geliştirilmesi
A Eryılmaz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
Amaç: Mutluluk, psikolojide ele alınan önemli konulardan biridir. Bu çalışmanın amacı, yetişkinler için mutluluğu artırma stratejilerine yönelik bir ölçek geliştirmektir. Yöntem: Araştırmanın katılımcılarını, 24-60 yaşlarında yer alan toplam 438 yetişkin (215 kadın ve 223 erkek) oluşturmuştur. Çalışmada ölçek geliştirme bağlamında madde analizi, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile güvenirlik analizi yapılmıştır. Çalışmada geliştirilen ölçeğin geçerliği, Oxford Mutluluk Ölçeği ile incelenmiştir. Bulgular: Çalışma bulgularına göre, açıklanan varyansı %61.932 olan altı boyutlu ve 28 maddeli bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin boyutlarına; “çevreye pozitif tepki vermek”, “bedeni dinlendirmek”, “mental kontrol yapmak”, “doğrudan mutluluğa yönelik davranışlar sergilemek”, “dini inancın gereğini yerine getirmek” ve “istekleri doyurmak” isimleri verilmiştir. Ölçek, yüksek güvenirlik değerlerine sahip olarak bulunmuştur. Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi çalışmasında, açıklayıcı faktör analizi ile elde edilen yapısının doğrulandığı sonucuna varılmıştır. Sonuç: Analizler sonucunda, ele alınan ölçeğin psikometrik özelliklerinin istenen düzeyde olduğu bulunmuştur.
Development of Happiness Increasing Strategies Scale for Adults
Objective: Happiness is one of the substantial issues in psychology. The aim of this study was to develop the scale of happiness increasing strategies for adults. Method: The study group consisted of 438 adults (215 female and 223 male), aged 24 to 60. In the analysis of the data, reliability analysis, and confirmatory and explanatory factor analysis methods were employed. The Oxford Happiness Scale was used in order to perform the validity analysis. Results: According to results of the study, the scale composed of 28 items and six dimensions with the level of 61.93% explained variance. The dimensions of the scale were named as taking a rest, mental control, exhibiting happiness oriented behaviors, participating in religious activity, reacting positively to the environment and satisfaction of desires. Conclusions: As the findings of the study revealed, the Scale of Happiness Increasing Strategies was valid and reliable, and also it might be used for adults. Thus, the findings of this study might enlighten the way of other researchers and the scale might be used in future studies.