Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 7; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Journal of Mood Disorders; 2017;7(2):110-115
DSM-5 Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği Çocuk Formu'nun Türkçe geçerlik ve güvenirliği
ŞY Sapmaz, HÖ Erkuran, D Ergin, M Öztürk, NŞ Celasin, D Karaarslan, E Köroğlu, Ö Aydemir
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
Amaç: Bu çalışmada DSM-5 Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği Çocuk Formu Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin çalışılması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma grupları çocuk psikiyatri kliniğinde tedavi gören panik bozukluğu tanısı alan 34 hasta ile ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 100 sağlıklı gönüllüden oluşmaktadır. Panik Bozukluk Şiddet Ölçeğinin yanı sıra Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.912 ve madde- toplam puan bağıntı katsayıları 0.520 ile 0.810 arasında saptanmıştır. Test- yeniden test bağıntı katsayısı r=0.562 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliğinde varyansın %56.9’unu açıklayan bir faktör elde edilmiştir. Birlikte geçerlilikte Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği ile yüksek düzeyde (r=0.702) bağıntı göstermiştir. ROC çözümlemesinde eğrinin altında kalan alan 0.947’dir. Sonuç: DSM-5 Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği Çocuk Formu Türkçe sürümünün hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.
The reliability and validity of the Turkish Version of the DSM-5 Panic Disorder Severity Scale-Child Form
Objective: This study aimed to assess the reliability and validity of the Turkish version of the DSM-5 Panic Disorder Severity Scale-Child Form. Method: Study group consisted of 34 patients that have been treated in a child psychiatry unit and diagnosed with panic disorder and 100 healthy volunteers that were attending middle or high school during the study period. For assessment, Screen for Childhood Anxiety and Related Emotional Disorders (SCARED) and DSM-5 Panic Disorder Severity Scale- Child Form were used. Results: Regarding reliability analyses, Cronbach alpha internal consistency coefficient was calculated as 0.912 while item- total score correlation coefficients were measured between 0.520 and 0.810. Test-retest correlation coefficient was calculated as r=0.562. As for construct validity, one factor that explained 56.9% of the variance was obtained. As for concurrent validity, the scale showed a high correlation (r=0.702 p<0.0001) with panic disorder subscale of screen for child anxiety and related emotional disorders (SCARED). In ROC analysis, area under ROC curve was calculated as 0.947. Conclusion: It was concluded that Turkish version of the DSM-5 Panic Disorder Severity Scale - Child Form could be utilized as a valid and reliable tool both in clinical practice and for research purposes.