Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 7; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Journal of Mood Disorders; 2017;7(2):93-103
Kolektivist başa çıkma stilleri envanterinin Türk kültürüne uyarlanması
H Yazıcı, F Altun, M Şahin, C Tosun, Ü Pekdemir, EB Yazıcı
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Amaç: Bu çalışmanın amacı Kolektivist Başa Çıkma Stilleri Envanterinin (KBÇSE) Türk kültürüne uyarlanması ile ilgili geçerlik ve güvenirlik işlemlerini yapmaktır. Yöntem: Araştırma grubu beş farklı üniversitede öğrenim gören 691 (Kadın= 523, Erkek= 168) öğrenciden oluş- maktadır. KBÇSE’nin geçerlik işlemlerinde, ölçüt bağıntılı geçerlik, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik işlemlerinde ise iç tutarlılık, testi yarıya bölme ve testin tekrarı tekniklerinden yararlanılmıştır. Bulgular: Ölçeğin yapı geçerliği orijinal formundaki beş faktörlü yapıyı koruduğu yalnız bazı maddelerin (m5, m11, m14, m20, m22, m25 ve m27) uygun faktör yüklerine sahip olmadığı için modelden çıkarılması gerektiği tespit edilmiştir. Toplam varyansın %63.08’ini açıklayan, ve 23 maddeden oluşan beş faktörlü yapının doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ise, modelin veri ile uyumlu olduğunu göstermektedir (χ2\sd= 2.08, GFI= 0.90, AGFI= 0.87, CFI= 0.95, RMSEA= 0.06 ve SRMR= 0.07). Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri için belirlenen iki farklı örneklemle yapılan güvenirlik analizlerinde, Cronbach alfa iç tutarlılık kat sayıları sırasıyla 0.81 ve 0.84 olarak bulunurken, alt ölçekler için bu değerlerin 0.72 ile 0.92 arasında değiştiği saptanmıştır. Test tekrar test güvenirliği r= 0.82 olan ölçeğin alt faktörleri için elde edilen değerlerin ise r= 0.72 ile r= 0.84 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Sonuç: Özgün formu ile benzer şekilde beş faktörlü bir yapıya sahip olan KBÇSE’nin Türk kültüründe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Turkish adaptation of collectivist coping styles inventory
Objective: The aim of this study is to assess the validity and reliability of Collectivist Coping Styles Inventory (CCSI) for Turkish culture. Method: The research group is consists of 691 students (Female= 523, Male= 168) studying at five different universities. Criterion-related validity, exploratory, and confirmatory factor analysis were used for the validity of CCSI while internal consistency, split half and test-retest techniques were used in the reliability of CCSI. Results: It has been determined that the factor structure of the scale had five factors as in the original form. However, some of the items (Item5, Item11, Item14, Item20, Item22, Item25, and Item27) have been removed from model because they did not have satisfactory factor loadings. The confirmatory factor analysis results of the five-factor structure, consisting of 23 items and explaining 63.08% of the total variance, indicated that the model was compatible with the data (?2\sd=2.08, GFI=0.90, AGFI=0.87, CFI=0.95, RMSEA=0.06, and SRMR=0.07). In the reliability analyses using the EFA and CFA samples; Cronbach’s alpha coefficients were 0.81 and 0.84, respectively, and these values were found to vary between 0.72 and 0.92 for the subscales. The test-retest reliability coeffcient’s were r=0.82 for the whole scale and varied between r=0.72 and r=0.84 for the subscales. Conclusion: It has been concluded that CCSI, with a similar five-factor structure as the original form, is a valid and reliable instrument in Turkish culture.