Dergi Ara >>
Yıl:2016; Cilt: 3; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2016;3(3):79-84
Obstrüktif Uyku Apne Semptomları ile Uyku Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Hastane Anksiyete Depresyon Skorlarının Semptomlar ve Polisomnografik Bulgular ile İlişkisi
B Salepçi, GA Güngör, ET Parmaksız, A Fidan, N Kıral, SŞ Cömert, C Doğan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) ile depresyon ve anksiyete ilişkisi pek çok çalışmada gösterilmiş olmakla birlikte bu ilişki tam olarak anlaşılamamıştır. Çalışmamızda OUAS semptomları ile laboratuvarımıza refere edilen hastalarda hastane anksiyete depresyon (HAD) skorları ile semptomlar ve polisomnografi (PSG) bulguları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya uyku laboratuvarına horlama, tanıklı apne ve gündüz aşırı uykululuk semptomları ile refere edilen, ilk gece PSG yapılan hastalar dahil edildi. Okuma yazması olmayan hastalar çalışmaya alınmadı. Tüm gece PSG yapıldıktan sonra ertesi sabah hastaların semptomları ve ek hastalıkları sorgulandı. Vücut kitle indeksleri (VKİ) hesaplandı. Epworth uykuluk skalası ve HAD skalası hastaların kendileri tarafından dolduruldu. Epworth, anksiyete ve depresyon skorları hesaplandı. Hastalar skorlarına göre kategorize edildi. HAD skorlarına göre semptomlar, ek hastalıklar ve PSG bulguları açısından karşılaştırıldı. Ayrıca HAD skorları ile semptomlar, PSG bulguları ve Epworth skoru (ES) arasındaki korelasyona bakıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 149 olgunun ortalama yaşı 48±11, ortalama VKİ 31±5 ve %63’ü erkekti. Olguların 127’sinde (%85) OUAS tespit edildi. Otuz iki (%21) olguda depresyon olasılığı yüksek [depresyon skoru (DS) >10), 24’ünde (%16) anksiyete olasılığı yüksek (AS >10) bulundu. DS ≤7 ve >7 olanlar karşılaştırıldığında; DS >7 olanlarda ES ve astım hastalık oranı anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla p=0,019; p=0,015). Olguların diğer demografik özellikleri, semptomları ve PSG bulguları açısından fark yoktu (p>0,05). AS >10 olanlarda AS ≤10 olanlara göre PSG’de minimum oksijen satürasyonu (minSpO2) anlamlı olarak daha düşük bulundu (p=0,005). Diğer parametreler açısından fark yoktu (p>0.05). DS ile yaş,kadın cinsiyet ve ortalama oksijen satürasyonu; AS ile kadın cinsiyet, VKİ, ES ve gündüz aşırı uykululuk arasında korelasyon mevcuttu. Sonuç: Çalışmamızda hastane anksiyete depresyon skoru ile OUAS varlığı ve apne hipopne indeksi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Olgularımızda depresyon ve anksiyete skorları ile ilişkili en önemli faktör gündüz aşırı uykululuk olarak tespit edildi.
The Association of the Hospital Anxiety and Depression Scores with the Symptomsand Polysomnography Findings in Patients Referred with the Symptoms ofObstructive Sleep Apnea Syndrome
Objective: Several studies have investigated the association between obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and depression and anxiety; however, the relationship is still not understood very well. In this study we aimed to investigate the association between the hospital anxiety and depression (HAD) scores and the symptoms and polysomnographic (PSG) findings in patients referred with OSAS symptoms. Materials and Methods: Patients who referred with snoring, witnessed apnea and daytime sleepiness symptoms and patients who had full-night PSG were included in this study. Illiterate patients were not included in the study. Epworth sleepiness scale and HAD scores was self-administered by the patients. Patients were compared according to HAD scores for symptoms, comorbidities, and PSG findings. Also, the correlation between HAD and PSG findings, symptoms and Epworth scores (ES) of the patients were analyzed. Results: Out of 149 patients who included in the study mean age was 48±11, mean body mass index (BMI) was 31±5, and 63% were male. Of the patients 127 (85%) had OSAS. Of the patients 32 (21%) had a high likelihood of depression (DS >10) and 24 (16%) of anxiety (AS >10). ESS and asthma rate were significantly higher in DS >7 subjects compared to DS <7 (p=0.019, p=0.015, respectively). Minimum oxygen saturation (minSpO2) in PSG was found significantly lower in AS >10 subjects compared to AS <10 subjects (p=0.005). There were no difference concerning other parameters (p>0.05). There were correlations between DS and age, female gender and mean oxygen saturation; AS and female gender, BMI, ES and excessive daytime sleepiness. Conclusion: We did not find any association between hospital anxiety depression score and presence of OSAS and apnea hypopnea index in our study. Excessive daytime sleepiness was found as the most important factor related to depression and anxiety scores in our patients.