Dergi Ara >>
Yıl:2016; Cilt: 3; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2016;3(2):39-42
Eritrosit Dağılım Genişliği, Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Dağılım Aralığı Parametrelerinin Obstrüktif UykuApne Sendromlu Hastalarda Hastalık Ağırlığı ile İlişkisi
S Demir
Turgut Özal Üniversitesi, Ankara
Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastalarda, hastalık ağırlığı ile kırmızı kan hücreleri dağılım genişliği (KHDG), trombosit dağılım aralığı (TDA) ve ortalama trombosit hacmi (OTH) parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi; hastalık tedavisi, takibi ve komplikasyonlar açısından (tromboembolik olay ve kardiyovasküler hastalıklar açısından) erken önlem alabilmek için bu biyobelirteçlerden yararlanılması planlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, retrospektif ve kesitsel bir çalışma olup, polisomnografi (PSG) yapılan hasta kayıtlarından yararlanılması planlandı. PSG ile OUAS tanısı alan hastalardan, hastalık ağırlığı hafif [solunum bozukluğu indeksi (RDİ): 5-14,9] olan 108, orta (RDİ: 15-30) olan 69 ve ağır (RDİ: >30) olan 66 hasta, PSG’de RDİ <5 olan 117 hastanın da kontrol grubu olarak alınması planlandı. Yaş aralığı 18-78 arasıydı. Çalışmaya dahil edilen hastalarda, müracaatları esnasında rutin olarak istenen kan sayımı sonuçlarından KHDG, OTH ve TDA parametrelerine bakılması planlandı. Bulgular: Çalışmaya 360 hasta alındı, %74,2’si erkekti, yaş ortalaması 46,5 olarak bulundu. Hastalarda ortalama O2 satürasyonu 93,2 idi. Orta ağırlıklı OUAS grubu, kontrol grubu ile kıyaslandığında hemotokrit (Htc) (p=0,004) ve hemoglobinde (Hb) (p=0,002) anlamlı artış olduğu izlendi. Ağır ağırlıklı OUAS grubu, kontrol grubu ile kıyaslandığında OTH’de (p=0,017) anlamlı azalma, Htc (p=0,006) ve Hb’de (p=0,02) anlamlı artış olduğu izlendi. Sonuç: Çalışmamızda, kontrol grubuna göre kıyaslandığında orta ve ağır OUAS’li gruplarda Hb ve Htc değerlerinde anlamlı artış, ancak diğer bazı çalışmaların aksine ağır grupta, kontrole göre OHT’de artış değil azalma saptandı. Orta ve ağır OUAS gruplarındaki sayıca yetersizlik böyle bir sonuca neden olmuş olabilir. Daha geniş kapsamlı ve prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Redcell Distribution Width, Mean Platelet Volume, Platelet Distribution WidthParameters and Disease Severity Relationship in Patients with Obstructive SleepApnea Syndrome
Objective: To evaluate the relationship between redcell distrubution width (RDW), platelet distribution width (PDW), mean platelet volume (MPV) parameters and the disease severity in Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) patients; to benefit from the biomarkers to take early measures on disease treatment, follow-up and complications (as thromboembolic events and cardiovascular diseases). Materials and Methods: Our study is a retrospective and a cross-sectional study and we planned to asses polysomnography (PSG) records of the patients. Patients who were diagnosed with OSAS by PSG were grouped as 108 mild patients with [Respiratory Disturbance Index (RDI): 5-14.9]; 69 moderate patients (RDI: 15-30); 66 severe patients (RDI>30) and 117 patients were control group (RDI<5). The age range was between 18 and 78. Inclusion criterions were routine blood count, RDW, MPV and PDW. Results: Three hundred and sixty patients were enrolled in the study. 74.2% of them were male; mean age was 46.5. The average patient O2 saturation was 93.2. When moderate OSAS group was compared with the control group, hematocrit (Htc) (p=0.004) and hemoglobin (Hb) (p=0.002) were found to be significantly increased. When severe OSAS group was compared with the control group, MPV (p=0.017) was decreased significantly, Htc (p=0.006) and Hb (p=0.02) were found to be significantly increased. Conclusion: In our study, when the other groups and the control group were compared, we observed significantly increased Hb and Htc values in moderate and severe OSAS groups, however some other studies gives an increase in MPV we observed a decrease in severe group. Having few number of patients in moderate and severe OSAS groups may have led to such results. Therefore, more extensive and prospective studies are needed.