Dergi Ara >>
Yıl:2004; Cilt: 12; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2004;12(1):55-66
Bir hastanın güncesi: Kemik iliği nakli yapılan hastalara psikososyal yaklaşım
V Şentürk, M Yaylı, AY Civelek
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Yüksek doz kemoterapi eşliğinde otolog veya allogenik kemik iliği nakli yapılan hastalar­da; bunaltı, keder, ambivalans, çocukluk döne­mine gerileme ve bilişsel işlevlerin bozulması tedavi sürecinde sıklıkla karşılaşılan olağan ruh­sal durumlardır. İntihar eğilimi ve/veya girişimi, keder duygusundan öte ciddi depresyon, yoğun bunaltı duygusu, patolojik gerileme ve delirium tablosu hızlı tanı ve tedavi gerektiren durum­lardır. Tedavi sürecinde kullanılan kemotera-pötikler, kortikosteroidler ve narkotikler gibi İlaçların yan etkileri, metabolik ensefalopati ve elektrolit dengesinin bozulması ile birlikte kanser tanısının kişide oluşturduğu duygusal travma, kemik iliği nakli kararı ve nakil sürecinin güçlükleri bu dönemde karşılaşılan zorluklardandır. Hastaların yaşam kalitelerini azaltan, birey üzerinde ciddi fiziksel, ekonomik ve ruhsal etkiler yaratan kemik İliği nakli tedavisine psikososyal tedavi boyutunun eklenmesi bir zorunluluktur. Bu yazıda kemik İliği nakil ünitesinde otolog kemik iliği nakti yapılan bir üst düzey bürokratın klinikte yattığı süreçteki duygu ve düşüncelerini yansıtan makalesi ve yayınlar­dan kısaca aktarılan bilgiler yer almaktadır. A.Y.C'nİn nakil döneminde geçirdiği duygusal sürecin aktarıldığı makale, okuyucuya farklı bir bakış açısı getirmektedir.
A Patient Journal: The Psychosocial Aspects of A Bone Marrow Transplant Patient
In recieving a of bone marrow transplant some psychological reactions are regarded as normal. These reactions are anxiety, grief, regression, ambivalance and neuropsychiatric disregulation of the brain. Besides these widely accepted reactions some psychological symp­toms which may need intervention can also be observed in these patients. These reactions include; persistent suicidal ideation or frank sui-cidality, depression that clearly departs from the normal grief reaction, disruptive anxiety, patho­logical regression which may be attaining frank psychiatric decompansation and organic deliri­um. When patients have one of these symptoms urgent psychopharmocological and psychothe­rapeutic interventions are needed. Some prob­lems presented by being an established cancer patient and the side effects of the used drugs (chemothearapeutics, corticosteroids and nar­cotic analgesics) metabolic encephalopathy and electrolit imbalance. These treatments created a suitable medium for these reactions to occur. In bone marrow transplant patients, the psycholog­ical symptoms may arise in any phase of the course of the disease (diagnosis, therapy, or recovery). For that reason, psychological treat­ment modalities should be included in to the whole process of the medical treatment proto­col. In this paper, the psychological state of the person during such therapy is presented through his writings. This paper can raise a new viewpoint in the evaluation of such patients.