Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 16; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2015;16(3):113-118
Mahkûmlarca Kötüye Kullanılan İlaçlar Değişiyor mu? Cezaevi Hekimleri ile Gerçekleştirilen Bir Ön Araştırma
CB Şengül, C Şengül, B Albuz
Pamukkale Üniversitesi, Denizli
Amaç: Mahkûmlarca reçeteli ilaçların kötüye kullanımı önemli bir sorundur. Cezaevlerinde çalışan hekimlere anket yoluyla en sık kötüye kullanıldığını düşündükleri reçeteli ilaçlar sorulmuştur. Yöntem: Çalışmamızda 15 hekimle yüz yüze, 15 hekimle elektronik posta yolu ile görüşülmüştür. Ankette, çalıştıkları cezaevinin olduğu şehir, mahkûm sayısı, ilaç kötüye kullanımı olduğunu düşündüğünüz tahmini mahkûm yüzdesi ve kendilerinden reçete edilmesini istedikleri ilk 5 ilaç sorulmuştur. Bulgular: Hekimlerin “mahkûmlar tarafından kötüye kullanıldığını düşündüğünüz ilk 5 ilaç” sorusuna verdikleri cevaplarda, % 80’inin “ilk 5 ilaç” listesinde antiepileptiklerden gabapentin ve pregabalin, %66’sının antigriballer (dekstrometorfan içeren), %55’inin ağrı kesiciler (nonsteroid antiinfilamatuar ilaçlar) ve kas gevşeticiler (fenprobamat içeren), %46’sının ketiyapin, %40’ının listesinde ise antikolinerik ilaçlar olan oksibütinin ve biperiden yer almaktaydı. Tartışma: Araştırmamız gabapentin, pregabalin, dekstrometorfan, ağrı kesiciler, kas gevşeticiler ve ketiyapin gibi reçeteli ilaçların mahkumlarca en sık kötüye kullanılan ilaçlar olduğunu göstermiştir. Reçeteli ilaçların mahkûmlar tarafından kötüye kullanımı tüm dünyada yaygın olarak bildirilmiştir. Sonuç: Çalışmamız cezaevi hekimlerinin kişisel gözlemlerine dayanmaktadır. Mahkûmlarda reçeteli ilaç kötüye kullanımını ele alan daha kapsamlı çalışmalar konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.
Is Prescription Drug Abuse in Prisons Changing? A Preliminary Study with Prison Doctors
Objective: Since prescription drug abuse is a serious problem in prison settings, we set out to identify the most abused prescription drugs in prisons by asking primary care physicians employed there. Method: In our study, 15 physicians were interviewed face to face and 15 physicians were interviewed by e-mail. The survey included questions related to the city where the prison was located, number of inmates, estimated percentage of prescription drug abusers, and the top five prescription drugs most requested of the doctors. Results: The five most commonly listed drugs in response to the question regarding the doctors’ opinions as to which prescription drugs were the top five abused by prisoners were anti-epileptics gabapentin and pregabalin (80%), anti-influenza drugs containing dextromethorphan (66.6%), pain killers (non-steroidal anti-inflammatory drugs) and muscle relaxants containing phenprobamate (55%), quetiapine (46%), and the anticholinergic drug oxybutynin biperiden (40%). Discussion: The present study suggests that gabapentin, pregabalin, dextromethorphan, anti-inflammatory drugs, muscle relaxants, and quetiapine are the most abused prescription drugs among convicts. Prescription drug abuse is widely reported among convicts throughout the world. Conclusion: This study relies upon personal observation of prison physicians. Broader studies related to prescription drug abuse in prisons would lead us to a better understanding of the situation.