Dergi Ara >>
Yıl:2008; Cilt: 11; Sayı: 22>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2008;11(22):47-62
Öğretmenlerde Kimliklenme ve Kimliklenmenin İşe Yönelik Tutum ve Algıları Yordayıcılığı
N Mamatoğlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
Bu çalışmada Türkiye’de öğretmen örnekleminde örgütsel kimliklenmenin çoklu yapısı test edilmekte ve örgütsel kimliklenme boyutlarının örgütsel tutum ve algıları (örgüt kültürü algısı ve iş doyumu) yordayıcılığı incelenmektir. Çalışmaya Bolu ili içinde bulunan 14 farklı okuldan (ilköğretim ve liseden), 111 kadın 83 erkek toplam 194 öğretmen denek olarak katılmıştır. Veriler, Çoklu Örgütsel Kimliklenme, İş Doyumu ve Örgütsel Kültür Tipi ölçekleri aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları, Çoklu Örgütsel Kimliklenme Ölçeği’nin örgütsel kimliklenmeyi ölçmeye yönelik 6 alt faktörü olduğuna işaret etmiştir. Ayrıca, örgütsel kimliklenme alt boyutlarının çalışanın örgüt kültürü algılarını yordadığı bulunmuştur. Örneğin, kendini öğretmen olarak sını? andırma alt ölçeği başarı, destek ve hiyerarşi kültürü algılarını yordamaktadır. Benzer şekilde, örgütsel kimliklenme alt boyutları çalışanın iş doyumunu da yordamaktadır. Örneğin, takım kimliklenmesi alt ölçeği iş yeri politikaları, kişilerarası ilişkiler ve kontrol ve özerklik alt ölçeklerini yordamaktadır.
Organizational Identity in a Teacher Sample and the Relationships between the Dimensions of Organizational Identity and Organizational Attitudes and Perceptions
The purpose of the present study is to investigate the multiple structure of organizational identity in a teacher sample and to investigate the relationships between the dimensions of organizational identity and organizational attitudes and perceptions (job satisfaction and perception of organizational culture) in Turkey. A total of 194 teacher including 111 females and 83 males were recruited from 14 different schools (pre and high schools). Data were collected by Multi Faced Organizational Identification, Job Satisfaction and Organizational Culture Typology scales. Results indicated that Multi Faced Organizational Identification Scale has 6 factors. In addition, it was found that the organizational identification dimensions predicted the perceptions of organizational culture of the employees. For example, self- categorization as a teacher subscale predicted achievement, support, and hierarchical culture perceptions. Similarly, organizational identification subscale predicted the job satisfaction of employees. For example, team identification scale predicted organizational policy, interpersonal relationship and control/autonomy subscales.