Dergi Ara >>
Yıl:2008; Cilt: 11; Sayı: 21>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2008;11(21):54-62
Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği’nin (BİLTER-U) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Bir Ön Çalışma
G Soygüt, Ç Dürü
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Bu çalışmada, Safran, Segal, Shaw ve Vallis (1996) tarafından geliştirilmiş olan Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği’nin (BİLTER-U) Türkçe formunun psikometrik özellikleri incelenmektedir. Ölçek, bilişsel odaklı bir değerlendirme görüşmesinin kodlama sistemi üzerinden derecelendirilmesine dayanmaktadır. Ölçeğin kapsam geçerliği, bilişsel terapist olan üç yargıcının değerlendirmeleri temelinde incelenmiş ve ölçeğin anlaşılır olduğu ve içerdiği boyutların bilişsel terapiye hasta seçimi için önemli olduğu ortaya çıkmıştır. İzleyen aşamada, Hacettepe Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’nda (HÜ-PAL) yürütülen ön görüşmelere ilişkin görsel kayıt havuzundan seçkisiz olarak belirlenen 9 görüşme kaydı 9 yargıcı tarafından değerlendirilmiştir. Görsel kayıtlara ilişkin yargıcılar arası güvenirlik katsayılarını belirlemek amacıyla 9 yargıcıdan elde edilen veriler ortalama değerler yöntemiyle incelenmiştir. Buna göre, Sınıf-içi Korelasyon Katsayısı (ICC) .91 olarak hesaplanmıştır. Bu ön çalışmanın bulgularına göre, BİLTER-U’nun, Türkiye’de yürütülen klinik uygulama ve araştırma faaliyetlerinde kullanılabilirliği açısından, kabul edilebilir düzeyde psikometrik özelliklere sahip bir değerlendirme aracı olduğu düşünülmektedir.
The Reliability and Validity Study of the Turkish “Suitability for Short-Term Cognitive Therapy Rating Scales”
The aim of this study was to investigate the validity and reliability of the Turkish version of the Suitability for Short-Term Cognitive Therapy Rating Scales (SSCT; Safran, Segal, Shaw & Vallis, 1996). The scale is based on the evaluation of a cognitive focused assessment session using a certain coding system. In terms of content validity, 3 judges, specialized in cognitive therapy, concluded that the scale is understandable and its factors are important for selecting patients to cognitive therapy. In the following phase of the study, another judge group (N = 9) coded nine video taped intake sessions randomly selected from the pool of Hacettepe University Psychotherapy Research Laboratory. The Intra-Class Correlation (ICC) coefficient for the scale was calculated with the use of average measures method to determine the inter judge reliability coefficients for the data obtained from 9 judges. The ICC turned out to be .91. As a preliminary evidence of the present study, the findings point out that the Turkish SSCT has acceptable psychometric properties for clinical and research settings.