Dergi Ara >>
Yıl:2008; Cilt: 11; Sayı: 21>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2008;11(21):28-37
Bir Devlet Kurumunda ISO 9002 Eğitimine Yönelik Tutumların Belirleyicileri ve Boyutları
R Bilgiç
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Bu çalışmada, örgüte yönelik tutumlar ile Türkiye’deki bir devlet kurumunda verilen ISO 9002 eğitim programına yönelik tutumlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya kurumun her düzeyinden 172 kişi katılmıştır. Sorular yazarın danışmanlığında geniş çaplı bir kurum anketinin parçası olarak hazırlanmıştır. Bireylerin kurum yaşamının farklı boyutlarına yönelik algıları ile ilgili maddelerine uygulanan faktör analizi sonucunda altı boyut bulunmuştur. Bunlar sırasıyla; genel doyum, işe bağlılık, ücret ile ilgili doyum, fiziksel çevre ile ilgili doyum, beceri kullanımı ve iş stresidir. Buna ilaveten ankette kurumun hizmetiçi eğitimine ve ISO 9002 eğitimine yönelik sorular da yer almıştır ve bu sorulara uygulanan faktör analizi sonucu iki faktör elde edilmiştir. Bu faktörler “algılanan bilgi yeterliği” ve “algılanan yararlılık”tır. Ayrıca, hizmetiçi eğitime yönelik tutumlarla ilgili maddeler “eğitime karşı tutum” değişkeni olarak ele alınmıştır. Faktör analizleri sonucu elde edilen alt ölçeklerin çoğunun kabul edilebilir düzeyde güvenilir olduğu görülmüştür. Verilen eğitimle ilgili alt ölçekleri yordayan örgüt değişkenlerinin belirlemek için bir dizi hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular, kazanılmış bilgi yeterliği algısını, sadece hizmetiçi eğitime yönelik olumlu tutumun, diğer bütün demografik değişkenlerin ötesinde, marjinal düzeyde yordadığını göstermiştir. Ayrıca, bulgular insanların iş doyumu ve hizmetiçi eğitimin yararlılığına olan inançları arttıkça, kurum tarafından düzenlenen eğitim programlarının yararına olan inançlarının da arttığını göstermiştir.
Determinants and Dimensions of an ISO 9002 Training Attitudes in a Government Organization
This study examined the relationship between organizational attitudes and attitudes toward ISO 9002 training programs in a government organization in Turkey. A hundred and seventy-two employees from all levels of the organization participated in the study. The questions were prepared under the supervision of the author as a part of a large-scale organizational survey. A factor analysis on the items related to attitudes about different aspects of organizational life revealed six distinct factors named as “job satisfaction”, “job involvement”, “pay satisfaction”, “satisfaction with physical conditions”, “skill utilization”, and “perceived stress due to workload”. A separate factor analysis on the items concerning the ISO 9002 trainings resulted in two distinct factors; “perceived adequacy of knowledge” and “perceived utility”. Reliabilities of the factors were in general at a satisfactory level. To determine which set of attitudinal variables predicted the adequacy of knowledge gained and belief in utility of the ISO 9002 trainings, a series of hierarchical regression analyses were performed. Results showed that a positive attitude toward training was the only marginally significant predictor of adequacy of knowledge gained beyond and above the demographic characteristics. Results also showed that if people were satisfied with their jobs and believed in the usefulness of in-house training programs, they were also more likely to perceive the ISO 9002 trainings as more beneficial for both the organization and people working in the organization.