Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 10; Sayı: 19>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2007;10(19):55-75
Yakın İlişkilere Bağlanım: Bilişsel ve Davranışsal Olarak İlişkiyi Sürdürme Mekanizmaları
A Büyükşahin
Ankara Üniversitesi, Ankara
En mutlu ilişkilerde bile, çiftler zaman zaman uyumsuz tercihler, ilgiler ya da ilişkisel sorunlarla karşılaşabilirler. Bireyler çoğunlukla yakın ilişkilere bağlanım sorunları yaşadıklarında, davranışsal ve bilişsel olarak ilişkiyi sürdürme mekanizmalarını kullanırlar. Bağlanım süreci, ilişkiyi sürdürme mekanizmalarının geliştirilmesinde önemli değişkenlerden biri olduğu için Johnson’un üçlü modeli, Levinger’in sargınlık modeli ve Rusbult’un yatırım modeli gibi en dikkat çekici bağlanım modellerinin incelenmesi, bu makalenin amaçlarından birini oluşturmaktadır. Diğer yandan, ilişkiyi davranışsal sürdürme mekanizmaları, çiftlerin iyilik hallerini ve ilişkilerini geliştirmek amacıyla davranışlarında gerekli değişiklikler yapmaları olarak tanımlanmaktadır. İlişkiyi bilişsel sürdürme mekanizmaları ise, çiftlerin iyilik hallerini geliştirmek için zihinsel süreçlerini yeniden yapılandırmalarıdır. Bu makalenin diğer bir temel amacı da, davranışsal (uyumsal davranış, özveri göstermeye isteklilik, ihaneti bağışlama) ve bilişsel (bilişsel karşılıklı bağımlılık, pozitif yanılsama, çekici seçenekleri küçümseme) olarak ilişkiyi sürdürme mekanizmalarını araştırma bulguları ışığında tartışmaktır.
Commitment in Close Relationships: Cognitive and Behavioral Relationship Maintenance Mechanisms
Even in the most gratifying relationships, couples sometimes encounter incompatible preferences, interests or relational problems. In dilemmas of this sort, individuals often use cognitive and behavioral relationship maintenance mechanisms for maintaining the relationship. Since commitment is a important variable in promoting persistence and maintenance mechanisms, a discussion of the most prominent models of commitment such as Johnson’s tripartite model, Levinger’s cohesiveness model, and Rusbul’s investment model is taken as an objective of this article. On the other hand, cognitive maintenance mechanisms (cognitive interdependence, positive illusion, derogating of tempting alternatives) that involve cognitive restructuring toward the goal of enhancing couple’s well being and behavioral maintenances (accommodative behavior, willingness to sacrifice, forgiveness of betrayal) that involve shifts in behavior toward the goal of enhancing couple’s well being are discussed in the light of research findings.