Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 10; Sayı: 19>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2007;10(19):1-15
Farklı Soyutlama Düzeylerinde Benlik Temsilleri -II- : ‘Bireysel Benlik’le İlgili Etmenlerin ‘Kolektif Benlik’ Temsiline Etkileri
S Arslan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Bu derleme makalesi, birbirinin devamı olarak hazırlanan iki çalışmanın ikinci ve son kısmıdır. Birinci makalede, benlik temsillerinin bireysel ve kolektif olmak üzere iki kategori altında toplanması, böylece bireysel benlik ile kolektif benlik arasındaki etkileşimin incelenmesine olanak sağlanması amaçlanmıştı. Bu ikinci makalede benliğin ‘bizlik’ olarak yeniden tanımlanışında rol oynayan bireysel etmenler belirlenmeye çalışılmakta, dolayısıyla bu iki benlik temsili arasındaki olası ilişkiler konu edilmektedir. Özellikle, değer öncelikleri, bireysel gereksinim ve güdüler (ayrışma, olumlu benlik görüşü ve belirsizliği azaltma) ile bireyin grup içindeki konumu ve grup içi ilişkiler ağının, bireysel benlik temsilinden kolektif benlik temsiline geçişi nasıl etkilediği, görgül çalışmalara dayanarak sunulmakta ve tartışılmaktadır.
Self Representations at Different Levels of Abstraction -II-:The Impacts of the Factors related with Individual Self on the Representation of Collective Self
This article is the second part of two separate but related review articles, and can be considered as a continuation of the first one. The aim of the first article was to classify different variants of self, namely individual self and collective self, in order to explore the interrelation between these different variants. In this second article, the possible relations between individual and collective self are addressed with the purpose of identifying the factors related with individual self that affect the representation of collective self. Specifically, the impact of value priorities, individual needs/motivations (distinctiveness, maintenance of positive self view, uncertainty reduction), and status of individuals and interpersonal relations within the group, on the likelihood of shifting from individual self to collective self are illustrated and discussed.