Dergi Ara >>
Yıl:2001; Cilt: 9; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2001;9(2):41-48
Küreselleşme, postmodernizm ve kültürel görelilik ( Psikiyatride biyomedikal paradigma nasıl korunur)
S Candansayar, B Coşar
Gazı Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatrı Anabılım Dalı, Ankara
Küreselleşme sureci, psikiyatrı disiplininde de kuramsal ve pratik tartışmalara yol açmıştır Bu su­rece bir tepki olarak ortaya çıktığı söylenen kültürel görelilik yaklaşımları, kulturlerarası psikiyatrı araş­tırmalarında yeni yaklaşımları ortaya çıkarmıştır Özellikle batıdaki etnik azınlıklara mensup psiki­yatrlar ve batıdışı toplumlardaki psikiyatrların bir bolumu, kulturet görelilik yaklaşımlarını savunmak­tadır Bu yolla modern biyomedikal psikiyatrı kuram ve uygulamalarının etnosentrık olduğu ve evrensel özellikler taşımadığı sık sık söylenmektedir Bu eleştiri giderek biyomedikal psıkıyatnntn tümüyle reddine ve her kültürün kendine ozgu bir psikiyatri­sinin olması gerektiği düşüncelerine doğru genişle­mektedir Bu yazıda küreselleşme ve postmodernizm olarak adlandırılan bu surecin kulturlerarası psikiyatrı araştırmalarına olan yansımaları değer­lendirilerek biyomedikal psikiyatrı uygulamalarının değen tartışılmıştır
Globalization, Postmodernism and Cultural Relativity How to Protect Biomedical Paradigm in Psychiatry
Globalization process causes theoncal and practical arguments in psychiatry discipline Cultural relativity approaches which were said to appear as a reaction to this process, arised new approaches in crosscultural psychiatric researches Especially the psychiatrist belonging to an ethnic minority in the west and a part o psychiatrists from outside west defend cultural relativity approaches By thisway, it is pointed out frequently that the cultural relativity approaches are ethnocentric and have no universal properties By the time this criticism causes refusal of biomedical psychiatry and the thoughts that every culture must have its specific psychiatry In this article the reflections of globalization and postmodernism to crosscultural psychiatry investigations are evaluated and the value of biomedical psychiatry applications are discussed