Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 28; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2015;28(4):356-361
Tek ve ikili duygudurum dengeleyici ile koruma altındaki iki uçlu bozukluk tip 1 tanılı hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması
FD Yılmaz, KF Yavuz, K Altınbaş, DY Lordoğlu, E Kurt
Bakırköy Prof. Dr. MazharOsman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve AraştırmaHastanesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada İki Uçlu Bozukluk tanısıyla tek bir duygudurum dengeleyici kullanan hastalar ile ikili duygudurum dengeleyici kullanan hastaların demografik ve klinik özellikleri ile hastalık seyri ve dönem özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: İki Uçlu Bozukluk Tip 1 tanısıyla takip edilen 167 hastanın ayaktan takip dosyaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastaların 136’sı tek duygudurum dengeleyici ve 31’i çift duygudurum dengeleyici kullanmaktaydı. Grupların sosyodemografik ve klinik özellikleri kayıtlanmış, elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 17.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken Ki kare ve t testi kullanılmıştır. Bulgular: Tek ilaçla koruma tedavisi alan hastalarda anlamlı olarak kadınlar daha fazlaydı. İkili ilaç kullanan hastaların toplam dönem sayısı ve hastaneye yatış sayısı, tek ilaç kullananlara kıyasla yüksekti. Tek ilaç grupları kendi aralarında karşılaştırıldıklarında lityum alan hastaların toplam dönem sayısı ve hastaneye yatış sayısı valproat kullanan hastalara kıyasla anlamlı derecede düşük bulundu. Sonuç: İkili duygudurum dengeleyici ile koruma altındaki hastalarda hastane yatış ve dönem sayısı yüksekliği bu hastaların daha zor tedavi edilen, daha kötü seyirli bir grup olduğuna işaret edebilir. Tek ilaç kullanan hastalarda kadın cinsiyet oranlarının yüksekliği kadınlarda hastalık seyrinin daha iyi olduğuna işaret edebilir. Ancak araştırmamızın kesitsel olması ve görece düşük örneklem sayısı nedeniyle daha fazla yorum yapmak güçleşmektedir. Bu nedenle bu alanda özellikle tek ilaç kullanan hasta sayısının daha fazla olduğu uzunlamasına izlem çalışmalarına gereksinim vardır.
Comparison of sociodemographic and clinical characteristics of bipolar type 1patients on single or double mood stabilizers treatment
Objective: Purpose of the current study is to compare the demographic and clinical characteristics, prognoses and episode characteristics between patients on a single mood stabilizer treatment and those on double mood stabilizer treatment. Methods: The follow-up files of 167 patients who met DSM-IV-TR criteria for bipolar-I disorder were examined retrospectively. Patients were divided into two groups, with 136 patients on a single mood stabilizer and 31 patients on double mood stabilizer treatment. Sociodemographic and clinical characteristics of the groups were evaluated. The data derived from the study were analyzed with SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0. The data were evaluated with chi-square and t test. Results: The number of women was significantly higher in the single mood stabilizer group. The total number of episodes and hospitalizations were higher in patients on double mood stabilizer treatment compared to the single mood stabilizer group. When comparing within the single medication group, the total number of episodes and hospitalizations in patients using Lithium were significantly lower than in patients on valproat. Conclusion: Patients medicated with double mood stabilizer may be more difficult to treat and have a poorer prognosis than patients medicated with a single mood stabilizer. The number of female patients was greater in the single mood stabilizer group, which may indicate a generally more positive outcome in women. However, this research was cross-sectional and had a relatively low sample size, making it rather difficult to come to a more definite conclusion. Therefore, follow-up studies with a greater number of patients on a single mood stabilizer over an extended period of time are required.