Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 28; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2015;28(4):328-336
İnfertil çiftlerde cinsiyete göre algılanan sosyal destekle anksiyete ve depresif belirtilerin ilişkisi
S Aldemir, A Eser, NÖ Turhan, E Dalbudak, M Topçu
Turgut Ozal Üniversitesi, Ankara
Amaç: İnfertil çiftlerin emosyonel semptom ve algıladıkları sosyal desteklerin cinsiyet farkına göre değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: DSM-IV’e göre psikiyatrik birinci eksen bozukluğu olmayan ve birincil infertil 66 çifte Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) ile Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) uygulandı. Bulgular: Ölçeklerin puan ortalamalarına göre örneklemin depresif semptom şiddeti klinik depresyona işaret etmeyecek düzeyde, kaygıları normal sınırlarda saptandı. Katılımcılar cinsiyete göre karşılaştırıldığında anksiyete bakımından kadın katılımcıların, erkeklere göre daha kaygılı oldukları gözlemlendi. Çiftlerin algıladığı sosyal destek arttıkça anksiyete ve depresif belirtilerin azaldığı gözlemlendi. Algılanan sosyal destek bakımından ise her iki cinsiyetten kaynaklanan infertilite grubunun özel destek, arkadaş desteği ve toplam sosyal destek puanlarının kadından kaynaklanan infertilite grubundan daha yüksek olduğu belirlendi. Erkekten kaynaklanan infertilite grubunun algıladığı özel desteğin ise kadın kaynaklı infertilite grubundan daha fazla olduğu saptandı. Sonuç: İnfertil çiftlerde erkeklerin kadınlara göre sosyal desteğinin, kadınların ise emosyonel zorlanmasının daha fazla olduğu, bunun yanında çiftlerin algıladığı yeterli sosyal desteğin emosyonel semptomları azalttığı anlaşıldı.
Relation of Anxiety and Depressive Symptoms with Perceived Social Support According to Gender Within Infertile Couples
Objective: Evaluation of infertile couples’ emotional symptoms and perceived social supports according to gender differences. Method: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) were administered to 66 primarily infertile couples that did not have psychiatric Axis-I disorders according to DSM-IV. Results: According to the scale’s average points, the samples’ depressive symptom levels did not indicate clinical depression; rather, anxiety levels were in normal ranges. Comparing participants’ anxiety according to gender, female participants were more anxious than male participants. Couples reported less anxiety and depression as long as they perceived higher social support. It was found that the combined infertility group, in which both women and men have problems to conceive, had more perceived social support from significant other and friends than in the female-originated infertility group. Also, results revealed that the male-originated infertility group reported more perceived social support from significant other compared to the female-originated infertility group. Conclusion: Social support and emotional stress of females in infertile couples are more than males’, and perceived sufficient social support decreases couples’ emotional symptoms.