Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 28; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2015;28(4):309-318
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı
A Dayı, G Güleç, F Mutlu
Muş Devlet Hastanesi, Muş
Amaç: Bu çalışmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinde Tütün, alkol ve madde kullanım yaygınlığı ve madde kullanımının sosyodemografik değişkenlerle ilişkisinin araştırılması amaçlanmı ştır. Yöntem: Çalışmanın evreni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarında okuyan 17676 öğrenciden oluşmaktadır. Kesitsel yöntem ile toplam 3141 öğrenciye (%17.76) ulaşılmıştır. Çalışma 3114 kişi üzerinden değerlendirilmiştir. Veri toplamak amacıyla bir anket formu kullanılmıştır. Bulgular: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerin yaşam boyu tütün kullanım yaygınlığı %40.2’dir. Yaşam boyu alkol kullanım yaygınlığı %60.8, yaşam boyu tütün ve alkol dışınca madde kullanım yaygınlığı ise %11.0 olarak saptanmıştır. Bu çalışmada tütün, alkol ve madde kullanımının; erkeklerde, yalnız yaşayan öğrencilerde, kendilik algısı olumsuz olanlarda, geleceğe yönelik olumsuz düşünceleri olanlarda, heyecan arayanlarda ve öfke kontrolünde güçlük çekenlerde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca aile bireylerinin ve özellikle yakın çevresinde tütün, alkol ve madde kullanımı olan öğrencilerde de tütün, alkol ve madde kullanım yaygınlığının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç: Önleme programlarının hazırlanmasında bu risk faktörlerinin de dikkate alınması ve bu programların gençlere üniversiteye gelmeden önce uygulanması gerekmektedir.
Prevalence of tobacco, alcohol and substance use among Eskisehir Osmangazi University students
Objective: This study aimed at researching the prevalence of tobacco, alcohol, and substance use and its relation with sociodemographic variables in Eskisehir Osmangazi University students. Method: The study population consisted of 17676 students at Eskisehir Osmangazi University faculties and colleges. A total of 3141 students (17.76%) were reached using a cross-sectional layer method. The study was evaluated including 3114 people. A survey form was used to obtain the data. Results: The prevalence of Eskisehir Osmangazi University students’ lifelong cigarette use is 40.2%. It was determined that the prevalence of lifelong alcohol use is 60.8%, the prevalence of lifelong substance use except for tobacco and alcohol is 11.0%. This study found that tobacco, alcohol, and substance use are higher in males, in students living on their own, those having negative ideas about themselves and their future, those who are seeking excitement, and those with problems of anger control. In addition, it was determined that tobacco, alcohol, and substance use are higher in students whose family members and especially whose close environment use cigarettes, alcohol, and substances. Conclusion: These risk factors need to be taken into account in the preparation of prevention programs. These programs are must be implemented among the youth before coming to universi ty.