Dergi Ara >>
Yıl:2001; Cilt: 9; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2001;9(2):11-22
Medyada intihar davranışının sunumu
R Palabıyıkoğlu, İ Birçek, B Yılmaz, S Yargıcı, D Gürel
Ankara Ü. Tıp Fak. Psikiyatri ABD
Amaç: Bu çalışmada 1997 yılı içinde 5 gazete ve 2 dergide yayınlanan intihar ve intihar girişimi haberleri taranmıştır. Konuyla ilişkili haberlerin sık­lığı, haber içeriğinde vurgulanan özellikler ve sunum tarzının araştırılması amaçlanmıştır. Bura­dan hareketle İntihar davranışı ile ilişkili haberler hem nicelik hem niteliksel açıdan değerlendirmeye alınmıştır. Yöntem: gazetelerde bildirilen intihar ve İntihar girişimi haberleri hazırlanan bir kodlama formu üzerinden içerik analizi kullanılarak değer­lendirilmiştir. Bulgular: gazeteler arasında intihar haberlerinin sıklığı, haber içeriğinde vurgulanan özellikler ve sunum tarzının farklılıklar taşıdığı saptanmıştır. Bazı gazetelerde intihar haberleri sık­lıkla yer alırken, diğer bazı gazetelerde bu haberle­re daha az yer verildiği gözlenmiştir. İntihar dav­ranışına ilişkin haberlerin sıklıkla küçük punto birinci ve ikinci sayfada habere konu olan kişinin renkli fotoğrafıyla verildiği bulunmuştur. İntihar ve İntihar girişimi haberlerinin 15-24 yaş grubuna ait haberlerde yoğunlaştığı gözlenmiştir. Haberlerin çoğunluğunda habere konu olan kişinin eğitim dü­zeyinin bildirildiği saptanmıştır. Eğitim düzeyinin bildirildiği haberlerin içinde ise yüksekokul ve üni­versite Öğrencilerinin sıklığı diğer eğitim düzeylerine göre daha sık olduğu görülmüştür, intihar ve in­tihar girişimine neden olarak kişilerarası İlişkiler bil­dirilmiştir. Yakınlarla yaşanan gerginlik ve çatışma­lar vurgulanmıştır. Ancak genel olarak intihar davranışının nedeni konusunda bilgi verilmeyen haberlerin sıklığı oran olarak yüksektir. Sonuç ola­rak bazı gazetelerin bu davranışı sansasyonel bi­çimde ya da taklit davranışına yol açabilecek tarz­da sunduğu bulunmuştur. Buna karşılık önleme yaklaşımı açısından önem taşıyan bilgilere ve ha­berlerin içeriğinde kriz durumlarında koruyucu ola­bilecek yol gösterici bilgiye yer veren makalelerin yok denecek kadar az olduğu görülmüştür.
Suicide Reporting in Media
This study was designed to evaluate publicized suicide and suicide attempt news in highly circulated 5 newspapers and 2 weekly published magazines of 1997. The present study aimed to investigate the frequency of reporting, the way of reporting suicidal behavior as well as how detailed circumstances related to the act in the content of the articles is presented. Method: the study quantitative and qualitative aspects of suicide news were evaluated. Data were coded on a coding form and were analyzed by using content analysis. Results: there were differences between the newspapers in frequency of reporting suicide and suicide attempt news as well as in presenting the sociodemographic information about the victim and characteristics of the suicidal behavior such as the method or reason of the act. Results showed that the rate of both suicide and suicidal attempt news was high in 2 newspaper. Most of the headings included the expression suicide and suicide attempt and were in small print. The majority of the articles were presented with a photograph and were published on the first and second pages of the newspapers. Both for suicides and suicidal attempt news the most striking age group presented in articles was 15-24. The level of education, considering the whole articles was not mentioned in most of the cases. However, university students and university graduated individuals were reported more commonly than the other educational levels. Though reasons for the suicidal behavior were not mentioned in some of the articles, the main reasons given for the suicide cases were mostly interpersonal problems, like problems with the family, spouse and authority figures. Overall results showed mat some newspapers presented suicidal behavior in a sensational manner and such a way that will encourage susceptible people to imitate this behavior. However, there were information about when and from where professional help can be received in crisis situations in very few articles which can be considered as a preventive approach.