Dergi Ara >>
Yıl:2001; Cilt: 9; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2001;9(2):1-10
Eskişehir ilinde 1997-1999 yılları arasındaki intihar olgularının değerlendirilmesi
Y Günay, Ç Yenilmez, G Seber, C Kaptanoğlu
Osmangazı Üniversitesi Tıp Fakültesi
Amaç: Bu geriye donuk çatışmada 1997-1999 yıllan arasında Eskişehir'de tamamlanmış mtıhar olgusu incelenmiştir Yöntem: Bu amaçla her ol­gunun adlı tahkikat dosyası incelenerek bu dosya­lardan elde edilen demografik özellikler ile intihar edenlerin yakınları ve/veya tanıyanlar tarafından bildirilen intihar nedenleri karşılaştırmıştır Bulgu­lar: 3 yıliık surede Türkiye ve Eskişehir'deki kaba intihar oranları ve demografik veriler karşılaştın I-mtştır Kadın intihar oranı Türkiye genelinden daha az (p<0 05), 55 yaş ve üstünde intihar oranı Türki­ye genelinden daha fazladır {p<0 0l} Erkeklerde ekonomik sorunların varlığı (p<0 05). kadınlarda ise aktif çalışma hayatında olmama {p<0 05), orta ve ilen yaşta fiziksel hastalığın olması {p<0 05), genç grupta aktif çalışmama durumunda olma (p<0 05) ve bekar/dul/boşanmış olma
Evaluation of Suicide Cases Between 1997-1999 [year]s In City of Eskişehir
Objective: In this study, conducted retrospec­tively, the overall 94 suicidal cases that took place from the beginning of 1997 to the end of 1999 in city of Eskisehir were evaluated Method: by in­vestigating the judicial inquiry files belong to every cases, the suicide reasons reported by the rela­tives of the cases that committed suicide and/or people who know the cases with demographic cnt-eries found from the files were investigated Results: within three [year]s' penod, the crude sui­cide rates and the demographic data in city of Es­kisehir and Turkey were compared The rate of the suicides relating to women were less than in Tur­key (p<0 05) and the rate of the suicides involving 55 and older cases were more than in Turkey (p<0 05) The presence of the economical prob­lems influenced men (p<0 05), women' unbeing ac­tively in the working life (p<0 05), being of the physical illnesses in the moderate and older ages (p<0 05), unworktng status actively m the young group (p<0 05), and being in smgle/widow(er)/divorced situations were found meaningful [Statisti­cally The suicides were most frequently deter­mined in August [month]s (%12 8), in Autumn sea­sons (%30 9), on Saturdays days (%22 3) and at 06-12 hours <%34 0) The suicide reasons of 68 0% of the cases were the committed suicides by self-hanging and the most frequently seen sui­cide places were home and home-related places (%79 8) The most common reasons of the sui­cides were reported as physchiatnc diseases Conclusion: We hypothesized that the determin­ing of the demographic data associated with the suicides would guide to the studies the aims of which are to prevent and decrease the suicides.